Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van één maand tot drie maanden.

Artikel 4.

De houders van de in artikel 3 bedoelde schriftelijke vergunningen zorgen, dat vóór aan de daarin aangeduide gebouwen, op eene zichtbare plaats, een houten bord wordt gesteld waarop, voor zoover betreft de kitten voor vrouwen, de woorden „opiumkit voor vrouwen" en voor zoover betreft de andere kitten het woord „opiumkit", in de Nederlandsche, de plaatselijke Inlandsche en de Chineesche talen, duidelijk te lezen'staan, op verbeurte eener boete van vijf en twintig gulden voor elk verzuim.

Artikel 5.

(1) Jongelieden, van wie men niet met genoegzame zekerheid weet, dat zij den leeftijd van achttien jaren bereikt hebben, zoomede gewapende of beschonken lieden, worden in de kitten — onverschillig voor mannen of voor vrouwen — niet toegelaten.

In de kitten voor vrouwen worden geen mannen en in de andere kitten geen vrouwen toegelaten.

(2) Dobbel- of andere spelen, hoe ook genaamd, zijn daarin verboden.

(3) Evenzoo is het aan een ieder verboden, in een opiumkit of hare aanhoorigheden goederen tegen gereed geld in pand te nemen of te koopen.

(4) Het hoofd van gewestelijk bestuur bepaalt, in overleg met den hoofdinspecteur der opiumregie, voor elke kit gedurende welie uren zij voor het publiek toegankelijk mag worden gesteld, met dien verstande dat de kitten in ieder geval van elf uren des avonds tot half zes uur des ochtends gesloten zullen zijn.

(5) Indien handelingen worden gepleegd in strijd met de l81*, de 2de en de 4de alinea van dit artikel, of indien de kithouder de bezoekers van de kit op eenigerlei wijze van opium voorziet, of doet voorzien, ook al draagt deze handeling niet het karakter van verkoop, dan wel indien hij toelaat, dat de bezoekers elkander in de kit op eenigerlei wijze opium afstaan, wordt hij gestraft met eene boete van tien tot honderd gulden. Eene gelijke boete wordt verbeurd door hen, die zich hebben schuldig gemaakt aan overtreding van dé 3de

15

Sluiten