Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

alinea van dit artikel en zulks boven en behalve de straffen, op het houden van verboden pandhuizen gesteld.

Artikel 6.

(1) Buiten de dienaren van het gouvernement, van ambtswege handelende, is het aan niemand, wie het ook zij, geoorloofd in eigendom of in voorraad te hebben, te bezitten of te vervoeren:

a. ruw opium dat niet is gekocht bij een der verkoopplaatsen van de regie in de residentie Tapanoeli;

b. bereid opium, dat niet is gekocht van de regie bij een der verkoopplaatsen in de residentie Tapanoeli;

c. meer dan één thail bereid opium of meer dan twee thail ruw opium, onverschillig van wien gekocht of verkregen;

d. zaken, als bedoeld in de tweede alinea van artikel 1, welke niet kunnen worden aangemerkt als bereid opium, gekocht van de regie bij een der verkoopplaatsen in de residentie Tapanoeli, of als daarvan verkregen overblijfselen van gerookt opium;

e. overblijfselen van opium, als bedoeld in § d, in hoeveelheden van meer dan één halve thail;

ƒ. gereedschappen, die in den regel uitsluitend gebezigd worden tot of het kenmerk dragen van te zijn gebezigd voor het bereiden van opium.

(2) Nochthans zijn zij, die koopen ten behoeve van derden en voorzien zijn van een door het hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk verleende vergunning, bevoegd tot het vervoeren van meer dan één thail bereid of meer dan twee thail ruw opium der regie in de verpakking der regie, tot een maximum hoeveelheid, in de vergunning uit te drukken, en vijf thail bereid of vier katti ruw opium niet te boven gaand, van een verkoopplaats naar eene andere plaats, beide met naam te vermelden, en tot het bezitten daarvan op laatstbedoelde plaats en zulks onder mede in de vergunning te vermelden voorwaarden.

(3) Deze vergunningen worden verleend voor ten hoogste één jaar onder het voorbehoud dat zij ten allen tijde door het hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk kunnen worden opgezegd.

(4) Het afgeven aan derden van opium der regie in de verpakking der regie tegen de prijzen, vastgesteld voor de opiumverkoopplaats waar het is gekocht, door de houders van de vergunningen, wordt niet als verkoop beschouwd.

Sluiten