Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het gebied der Opmmregie in de residentie Benkoelen, anders dan door de regie, zijn verboden (*).

(2) Ten aanzien van het verbod in de vorige alinea worden met opium gelijkgesteld: morphine, praeparaten van opium, opiumhoudende of met optorn vermengde vaste stoffen en vochten, zoogenaamde opiumpillen, opiumpoeders, anti-opiumpillen en anti-opiumpoeders, en alle andere zaken van dien aard, welke morphine of opium bevatten of daarmede vermengd zijn.

Artikel 2.

(1) Door de regie wordt bereid opium in het klein verkocht op de daarvoor aangewezen en als zoodanig kenbaar gemaakte plaatsen, door de daartoe aangestelde personen en in de daarvoor vastgestelde verpakking.

(2) Dit opium wordt bereid in eene daarvoor bestemde fabriek der regie.

(3) De Gouverneur-Generaal stelt bepalingen vast omtrent den verkoop van bereid opium door de regie en omtrent de verpakking daarvan.

Artikel 3 (2).

(1) Zij, die voorzien zijn van daartoe door het Hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk verleende vergunningen, zijn bevoegd om de door hem aan te wijzen gebouwen in te richten en te gebruiken tot opiumverbruikplaatsen, die kitten worden genoemd, en waarin aan het algemeen gelegenheid wordt gegeven medegebracht bereid opium te gebruiken. Deze vergunningen worden verleend voor ver-, bruikplaatsen öf voor mannen öf voor vrouwen, en onder het voorbehoud, dat zij te allen tijde door het Hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk kunnen worden opgezegd. Vergunning tot het openen van meer dan één kit voor mannen of van meer dan één kit voor vrouwen, daar waar een verkoopplaats gevestigd is, zoomede tot het openen van één of meer kitten, daar waar geen verkoopplaats geves-

(1) Deze alinea wordt aldus gelezen ingevolge § II sub le b der ordon* nantie van 10 Maart 1905 (Staatsblad no. 187) juncto artikel 2 der ordonnantie van 26 Juni 1914 (Staatsblad no. 468).

(2) Dit artikel is opgenomen zooals het luidt ingevolge artikel 1 der ordonnantie van 17 Januari 1901 (Staatsblad no. 62).

25

Sluiten