Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

e. overblijfselen van opium, als bedoeld in § d, in hoeveelheden van meer dan een halve thail;

f. gereedschappen, die in den regel uitsluitend gebezigd worden tot- of het kenmerk dragen van te zijn gebezigd voor het bereiden van opium.

(2) Nochthans zijn zij, die koopen ten behoeve van derden en voorzien zijn van eene door of namens het Hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk verleende vergunning, bevoegd tot het vervoeren of doen vervoeren van meer dan één thail opium der Regie in de verpakking der Regie, tot eene maximum hoeveelheid, in de vergunning uit te drukken, van eene verkoopplaats naar eene andere plaats beide •met naam te vermelden, en tot het bezitten daarvan op laatstbedoelde

plaats en zulks onder mede in de vergunning te vermelden voorwaarden.

(3) Deze vergunningen worden verleend voor ten hoogste één jaar onder het voorbehoud dat zij te allen tijde door of namens het Hoofd van gewestelijk bestuur schjriftefcjk kunnen worden ingetrokken.

(4) Het afgeven aan derden van opium der regie in de verpakking der regie tegen de prijzen, vastgesteld voor de opiumverkoopplaats waar het is gekocht, door de houders der vergunningen wordt, mits de in die vergunningen gestelde voorwaarden niet worden overtreden, niet als wederverkoop beschouwd.

(5) Als opium niet gekocht van de regie in de residentie Benkoelen wordt beschouwd en behandeld:

a. opium in andere verpakking dan die, voor de regie in de residentie Benkoelen door den Gouverneur-Generaal vastgesteld;

b. opium, aangetroffen in de oorspronkelijke verpakking der regie in de residentie Benkoelen, of eene daaraan gelijke, doch waarvan de onwettige herkomst is bewezen.

Artikel 7.

Het is verboden:

a. uit overblijfselen van gerookt opium opnieuw opium te bereiden;

b. overblijfselen van gerookt opium te vervreemden anders dan aan de regie.

Sluiten