Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

vangst der in de eerste alinea van artikel 10 bedoelde verklaring van den Directeur van de fabriek der Opiumregie of van den Scheikundige bij die fabriek (*).

Artikel 13.

De voorschriften van deze ordonnantie zijn niet van toepassing op den invoer, den eigendom, het bezit, het vervoer en den verkoop van opium en de andere in artikel 1 genoemde zaken voor geneeskundig gebruik, behoudens de daaromtrent bestaande of nader vast te stellen bepalingen.

Overgangsbepaling. Artikel 14.

(Over opium hetwelk bezeten werd bij de inwerkingtreding der ordonnantie; is vervallen door verloop van tijd).

Bij § II sub 7« b der ordonnantie van 10 Maart 1905 (Staatsblad W 187) is verder bepaald, dat opium ingekocht bij een der verkoopplaatsen van de Opiumregie, doch buiten het gebied der Opiumregie in de residentie Benkoelen zijn wettig karakter behoudt in het gebied der Opiumregie in bedoeld gewest.

PALEMBA NO.

Bij § I sub b der ordonnantie van 6 Februari 1906 (Staatsblad ff 89) is bepaald, dat met ingang van 1 April 1906 de Opiumregie wordt ingevoerd in de residentie Palembang.

De Bepalingen voor de Opiumregie op Java en Madoera, vastgesteld bij artikel 1 der ordonnantie van 15 October 1898 (Staatsblad II' 2 7 7), zooals die zijn gewijzigd en aangevuld en bij § II sub l der ordonnantie van 6 Februari 1906 (Staatsblad II' 89), met eenige wijzigingen van toepassing zijn verklaard op de residentie Palembang, luiden voor dit gewest thans:

(1) Deze alinea wordt aldus gelezen ingevolge artikel 5 der ordonnantie van 4 Februari 1913 (Staatsblad no. 218).

Sluiten