Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

in § ƒ der eerste alinea van artikel 6 omschreven gereedschappen, — in strijd met de bepalingen van deze ordonnantie, voor de eerste maal ter zake in overtreding worden bevonden. In die gevallen worden de overtreders, behalve met verbeurdverklaring van het achterhaalde opium en der achterhaalde gereedschappen gestraft:

Europeanen en met dezen gelijkgestelden met eene geldboete van één honderd gulden of gevangenisstraf van d r i e tot acht dagen;

Inlanders en met dezen gelijkgestelden met ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van acht dagen tot drie maanden; b. op hen, die — in gevallen van eenvoudig bezit, verkoop of vervoer van opium tot eene hoeveelheid van niet meer dan twee thails ruw of hetgeen daarmede wordt gelijkgesteld, of van de in § ƒ der eerste alinea van artikel 6 omschreven gereedschappen, — in strijd met de bepalingen van deze ordonnantie, anders dan voor de eerste maal ter zake in overtreding worden bevonden.

In die gevallen worden de overtreders, behalve met verbeurdverklaring van het aangehaalde opium en der aangehaalde gereedschappen, gestraft:

Europeanen en met dezen gelijkgestelden met eene geldboete van één honderd gulden of gevangenisstraf van acht dagen;

Inlanders en met dezen gelijkgestelden met ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van drie maanden.

(1) Veroordeelingen, uitgesproken krachtens het voor de resident» Paiembang buiten werking gestelde reglement voor de Opiumpacht op Java en Madoera, vastgesteld bij de ordonnantie van 14 Juli 1890 (Staatsblad ff 149), zooals het sedert is gewijzigd en aangevuld, en bij de ordonnantie van 28 Juli 1890 (Staatsblad ff 155) voor'eerstgenoemd gewest van toepassing is verklaard, komen mede in aanmerking bij de beoordeeüng of voor de eerste maal dan wel bij herhaling overtreding is gepleegd

(1) Deze alinea wordt aldus gelezen ingevolge §11 sub 3° b der ordonnantie van 6 Februari 1906 (Staatsblad no. 89) en § I der ordonnantiavan 12. November 1908 (Staatsblad no. 639).

Sluiten