Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Gouvernement in handen genomen en gevoerd onder den naam van Opiumregie en zulks met ingang van 1 April 1913; wordende voor dat gewest voorts met ingang van genoemden datum buiten werking gesteld:

o. het „Reglement voor de pacht van het recht tot den invoer en den verkoop van opium in het gouvernement Atjèh en Onderhoorigheden", vastgesteld bij artikel 1 sub b der ordonnantie van 15 Januari 1901 (Staatsblad n! 55), met de aanvullingen en wijzigingen daarvan;

b. de overige bepalingen van het sub a genoemde artikel, artikel 1 sub a der ordonnantie van 7 Januari 1904 (Staatsblad II' 21) en artikel 1 der ordonnantie van 23 Februari 1905 (Staatsblad II' 152) voor zoover daarbij de sub a van deze paragraaf bedoelde ordonnantie van toepassing wordt verklaard respectievelijk op het landschap Troemon en de onderafdeeling Singkel; e. de ordonnantie van 6 April 1911 (Staatsblad II' 280).

II. Voor de Opiumregie in het gouvernement Atjèh en Onderhoorigheden zijn van toepassing de volgende:

„BEPALINGEN voor de Opiumregie in het gouvernement Atjèh en Onderhoorigheden".

Artikel 1.

(1) De invoer en de verkoop van opium, zoo bereid als onbereid, in het gouvernement Atjèh en Onderhoorigheden anders dan door de Regie, zijn verboden.

(2) Ten aanzien van het verbod in de vorige alinea worden met opium gelijkgesteld:

morphine, praeparaten van opium, opiumhoudende of met opium vermengde vaste stoffen en vochten, zoogenaamde opiumpillen, opiumpoeders, anti-opiumpillen en anti-opiumpoeders en alle andere zaken van dien aard, welke morphine of opium bevatten, of daarmede vermengd zijn.

(3) Het verbod in de eerste alinea van dit artikel geldt, voorzoover invoer betreft, niet voor het opium, bedoeld in artikel 23.

(4) Het Hoofd van gewestelijk bestuur is bevoegd om, in overleg met den Hoofdinspecteur, Chef van den dienst der Opiumregie, het verbód in de eerste alinea, voor zooveel betreft den verkoop van regieopium, voor bepaalde landschappen of streken tijdelijk buiten werking te stellen.

76

Sluiten