Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

..e. meer dan één thail bereid opium, onverschillig van wien gekocht of verkregen;

d. zaken, als bedoeld in de tweede alinea van artikel 1, welke niet kunnen worden aangemerkt als bereid opium, gekocht bij een der verkoopplaatsen van de Eegie, of als daarvan verkregen overblijfselen van gerookt opium;

e. overblijfselen van opium, als bedoeld in § d, in hoeveelheden van meer dan één halve thail, behoudens het bepaalde in alinea 5 van dit artikel;

f. gereedschappen, die in den regel uitsluitend gebezigd worden totof het kenmerk dragen van te zijn gebezigd voor het bereiden van opium.

(2) Nochtans zijn zij, die voorzien zijn van- eene door het Hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk verleende vergunning, bevoegd tot het vervoeren of doen vervoeren van meer dan één thail bereid opium der Regie in de verpakking der Regie, tot eene maximum hoeveelheid in de vergunning uit te drukken, van eene verkoopplaats naar één of meer andere plaatsen alle met naam te vermelden, en tot het bezitten daarvan op laatstbedoelde plaatsen en zulks onder mede in de vergunning te vermelden voorwaarden.

(3) Deze vergunningen worden verleend voor ten hoogste één jaar onder het voorbehoud, dat zij te allen tijde door het Hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk kunnen worden opgezegd.

(4) Het afgeven aan derden van opium der Regie in de verpakking der Regie tegen de prijzen, vastgesteld voor de opiumverkoopplaats, waar het is gekocht, door de houders van de vergunningen, wordt niet als verkoop beschouwd.

(5) Aan kithouders en houders eener vergunning, als bedoeld in alinea 2 van dit artikel, is het vergund overblijfselen als bedoeld in § d van alinea 1 van dit artikel, te bezitten, te vervoeren of te doen vervoeren tot eene hoeveelheid, voor ieder hunner door het Hoofd van gewestelijk bestuur vast te stellen.

(6) Het Hoofd van gewestelijk bestuur is bevoegd om in overleg met den Hoofdinspecteur, Chef van den dienst der Opiumregie, de in § c en § e van alinea 1 van dit artikel genoemde maxima voor bepaalde landschappen of streken tijdelijk hooger te stellen.

Artikel 7.

Als opium, niet gekocht van de Regie, wordt beschouwd en behandeld :

7y

Sluiten