Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

103

blijvende 1/7 beschikbaar, ten einde daaruit, ter beoordeeling van den Hoofdinspecteur, Chef van den dienst der O p i u mregie, buitengewone belooningen toe te kennen aan personen, die zich ter ontdekking van overtredingen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

(2) Het Hoofd van gewestelijk bestuur beslist wie als aanbrenger, als aanhaler en als medewerker moeten worden aangemerkt.

(3) Een ieder, die in meer dan één categorie werkzaam is geweest, hieeft aanspraak op aandeel uit elke, waarin hij zijne diensten heeft verleend.

(4) De verdeeling tusschen meerdere aanbrengers, aanhalers of andere deelgerechtigden geschiedt door het Hoofd van gewestelijk bestuur naar gelang van ieders verdiensten.

(5) Aandeelen, waarop niemand aanspraak heeft, blijven mede n beschikbaar voor de toekenning van buitengewone belooningen op

den voet van de slotbepaling in het eerste lid.

(6) De voorschriften van artikel 2 van de resolutie van 16 September 1833 n! 6 (Staatsblad Il? 56) en van artikel 1, letter b, van het besluit van 18 September 1853 Il! 5 (Staatsblad Il! 73), alsmede van het besluit van 11 April 1874 11! 14 (Staatsblad II? 106) blijven gehandhaafd.

(7) Wanneer het, naar het oordeel van het Hoofd van gewestelijk hestuur, niet twijfelachtig -is, dat de verbeurdverklaring van eenige 5 partij aangehaald opium door den rechter zal worden uitgesproken, zoomede indien de eigenaren van het aangehaald opium, daaronder begrepen de zaken bedoeld in de tweede alinea van artikel 1, niet bekend zijn of uit anderen hoofde geene strafvervolging wegens overtreding kan worden ingesteld, geschiedt de uitkeering op de wijze als bij de vorige alinea's is aangegeven, binnen acht dagen na ontvangst van de in de eerste alinea van artikel 21 bedoelde verklaring van den Directeur van de fabriek der Opiumregie of den Scheikundige bij die fabriek.

Artikel 23.

Opium, ingekocht bij een der verkoopplaatsen van de Opiumregie buiten de residentie Eiouw en Onderhoorigheden, wordt ten aanzien van de Bepalingen dezer ordonnantie gelijkgesteld met opium, gekocht bij een der binnen dat gebied gelegen verkoopplaatsen.

Artikel 24.

De voorschriften van déze ordonnantie zijn niet van toepassing op

Sluiten