Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

105

BANKA EN ONDEEHOQEIGHEDEN.

Bij § I sub a der ordonnantie van 6 Februari 1906 (Staatsblad Il; 89) is bepaald, dat met ingang van 1 April 1906 de Opiumregie wordt ingevoerd in de residentie Banka en Onderhoorigheden.

De Bepalingen voor de Opiumregie op Java en Madoera vastgesteld bij artikel 1 der ordonnantie van 15 October 1898 (Staatsblad II5 277), zooals die zijn gewijzigd en aangevuld, en bij § II sub a der ordonnantie van 6 Februari 1906 (Staatsblad 11' 89) met eenige wijzigingen van toepassing zijn verklaard op de residentie Banka en Onderhoorigheden, luiden voor dit gewest thans;

Artikel 1.

(1) De invoer en de verkoop van opium, zoo bereid als onbereid, in het gebied der Opiumregie in de residentie Banka en Onderhoo¬

righeden, anders dan door de regie, zijn verboden (*).

(2) Ten aanzien van het verbod in de vorige alinea worden met opium gelijkgesteld: morphine, praeparaten van opium, opiumhoudende of met opium vermengde vaste stoffen en vochten, zoogenaamde opiumpillen, opiumpoeders, anti-opiumpillen en anti-opiumpoeders, en alle andere zaken van dien aard, welke morphine of opium bevatten of daarmede vermengd zijn.

Artikel 2.

(1) Door de regie wordt bereid opium in het klein verkocht op de daarvoor aangewezen en als zoodanig kenbaar gemaakte plaatsen, door de daartoe aangestelde personen en in de daarvoor vastgestelde verpakking.

(2) Dit opium wordt bereid in eene daarvoor bestemde fabriek der regie.

(3) De Gouverneur-Generaal stelt bepalingen vast omtrent den verkoop van bereid opium door de regie en omtrent de verpakking daarvan.

Artikel 3 (2).

(1) Zij, die voorzien zijn van daartoe door het Hoofd van gewes-

(1) Deze alinea wordt aldus gelezen ingevolge § II sub le a der ordon. nantie van 6 Februari 1906 (Staatsblad no. 89) juncto artikel 1 der ordon. nantie van 26 Juni 1914 (Staatsblad no. 468).

- (2) Dit artikel is opgenomen zooals het luidt ingevolge artikel 1 der ordonnantie van 17 Januari 1901 (Staatsblad no. 62).

Sluiten