Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opium gelijkgesteld: morphine, praeparaten van opium, opiumhoudende of met opium vermengde vaste stoffen en vochten, zoogenaamde opiumpillen, opiumpoeders, anti-opiumpillen en anti-opiumpoeders en alle andere zaken van dien aard, welke morphine of opium bevatten, of daarmede vermengd zijn.

(3) Het verbod in de eerste alinea van dit artikel is niet toepasselijk op den invoer en den verkoop van opium voor geneeskundig gebruik op den voet van artikel 9 (*) dezer Bepalingen en geldt, voorzoover invoer betreft, mede niet voor het opium, bedoeld in artikel 23.

Artikel 2.

(1) Door de Begie wordt bereid opium in het klein verkocht op de daarvoor aangewezen en als zoodanig kenbaar gemaakte plaatsen, door de daartoe aangestelde personen en in de daarvoor vastgestelde verpakking.

(2) Dit opium wordt bereid in eene daarvoor bestemde fabriek der Begie.

(3) De Gouverneur-Generaal stelt bepalingen vast omtrent den verkoop van bereid opium door de Regie en omtrent de verpakking daarvan.

Artikel 3.

(1) Zij, die voorzien zijn van daartoe door het Hoofd van gewestelijk bestuur. schriftelijk verleende vergunningen, zijn bevoegd om de door hem aan te wijzen gebouwen of gedeelten daarvan in te richten en te gebruiken tot opiumverbruikplaatsen, die kitten worden genoemd, en waarin aan het algemeen gelegenheid wórdt gegeven medegebracht bereid opium te gebruiken. Deze vergunningen worden verleend voor verbruikplaatsen öf voor mannen óf voor vrouwen, en onder het voorbehoud dat zij te allen tijde door het Hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk kunnen worden opgezegd. Vergunning tot het openen van meer dan één kit voor mannen, of van meer dan één kit voor vrouwen, daar waar een verkoopplaats gevestigd is, zoomede tot het openen van één of meer kitten, daar waar geen verkoopplaats gevestigd is, wordt niet verleend dan na overleg met den Hoofdinspecteur der Opiumregie. Wordt daarbij geen overeenstemming verkregen, dan beslist de Gouverneur-Generaal.

(1) Zie noot (') blz. 121.

118

Sluiten