Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 6.

(1) Behalve in de gevallen bedoeld bij de artikelen 9 ("■), 11, 12 en 13 dezer Bepalingen en behoudens het bepaalde bij artikel 17 dezer Bepalingen, is het aan niemand, wie het ook zij, geoorloofd in eigendom: of in voorraad te hebben, te bezitten of te vervoeren:

a. ruw opium;

b. bereid opium, dat niet is gekocht bij een der verkoopplaatsen van de Begie;

c. meer dan één thail bereid opium, onverschillig van wien gekocht of verkregen;

d. zaken, als bedoeld in de tweede alinea van artikel 1, welke niet kunnen worden aangemerkt als bereid opium, gekocht bij een der verkoopplaatsen van de Regie, of als daarvan verkregen overblijfselen van gerookt opium;

e. overblijfselen van opium, als bedoeld in § aj, in hoeveelheden van meer dan een halve thail, behoudens het bepaalde in alinea 5 van dit artikel;

f. gereedschappen, die in den regel uitsluitend gebezigd worden tot of het kenmerk dragen van te zijn gebezigd voor het bereiden van opium.

(2) Nochtans zijn zij, die voorzien zijn van een door het Hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk verleende vergunning, bevoegd tot het vervoeren van meer dan één thail bereid opium der Regie in de verpakking der Regie, tot eene maximum hoeveelheid, in de vergunning uit te drukken, van een verkoopplaats naar een of meer andere plaatsen, alle met naam te vermelden, en tot het bezitten daarvan op laatstbedoelde plaatsen en zulks onder mede in de vergunning te vermelden voorwaarden.

(3) Deze vergunningen worden verleend voor ten hoogste één jaar onder het voorbehoud dat zij te allen tijde door het Hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk kunnen worden opgezegd.

(4) Het afgeven aan derden van opium der Regie in de verpakking der Regie tegen de prijzen, vastgesteld voor de opiumverkoopplaats, waar het is gekocht, door de houders van de vergunningen, wordt niet als verkoop beschouwd.

(5) Aan kithouders en houders eener vergunning, als bedoeld in alinea 2 van dit artikel, is het vergund, overblijfselen, als bedoeld in § cli van alinea 1 van dit artikel, te bezitten of te vervoeren tot eene

(1) Zie noot (') blz. 121.

120

Sluiten