Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan een jaar geldig zijn-, zij worden alleen verleend aan hen, die op het tijdstip van inwerkingtreding dezer ordonnantie (x) reeds binnen het gewest gevestigd zijn en bekend staan als geregeld opium te gebruiken.

(4) In de vergunningen wordt aangegeven een maximum, hetwelk de gezamenlijke inkoopen per maand niet mogen overschrijden, de naam der verkoopplaats bij welke het benoodigde opium kan worden gekocht, de plaats waarheen het ingekochte opium mag worden vervoerd en waar zoowel dit als de daarvan verkregen djitjing mag worden bezeten, zoomede de plaats waarheen die djitjing mag worden vervoerd.

(5) Bij bezit of vervoer van regie-opium of regie-djitjing moet de houder der in alinea 2 van dit artikel bedoelde vergunning deze op aanvrage der politie vertoonen.

(6) Aan een ieder is verboden aan Inlanders, ter plaatse niet gerechtigd tot het bezit en vervoer van regie-opium en regie-djitjing:

a. gelegenheid te geven tot het gebruiken van opium;

b. opium of de in de tweede alinea van artikel 1 daarmede gelijkgestelde zaken te vervreemden ook anders dan door verkoop.

(7) De verbodsbepalingen in de eerste en zesde alinea van dit artikel zijn niet van toepassing op het bezit, den eigendom, het vervoer en den verkoop van opium voor geneeskundig gebruik, waaromtrent gelden de bepa√ľngen in artikel 9 (2).

(8) Het opium en de overblijfselen daarvan, welke in strijd met de bepalingen der eerste alinea van dit artikel bezeten of vervoerd worden, worden beschouwd en behandeld als onwettig opium.

Artikel 10.

(1) Vaartuigen, die opium aan boord hebben, niet afkomstig van de Begie, mogen binnen den afstand van drie Engelsche mijlen van de kusten, behoorende tot het gebied van de assistent-residentie Billiton, niet ten handel of ten anker komen dan op de reede van Tandjoengpandan.

(2) De verbodsbepaling van de vorige alinea van dit artikel is niet toepasselijk op vaartuigen, aan boord waarvan zich geen ander opium bevindt dan dat, hetwelk ten behoeve en voor rekening van

(1) 1 Juli 1911.

(2) Zie noot (') blz. 121.

Sluiten