Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de publieke werken voor den kost zonder loon van acht dagen tot drie maanden; b. op hen, die — in gevallen van eenvoudig bezit, verkoop of vervoer van opium tot eene hoeveelheid van niet meer dan twee thails ruw of hetgeen daarmede wordt gelijkgesteld, of van de in § / der eerste alinea van artikel 6 omschreven gereedschappen — in strijd met de bepalingen van deze ordonnantie, anders dan voor de eerste maal ter zake in overtreding worden bevonden. In die gevallen worden de overtreders, behalve met verbeurdverklaring van het aangehaalde opium en der aangehaalde gereedschappen, gestraft :

Europeanen en met dezen gelijkgestelden met een geldboete van één honderd gulden of gevangenisstraf van acht dagen;

Inlanders en met dezen gelijkgestelden met ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van drie maanden.

(7) Veroordeelingen, uitgesproken krachtens het buiten werking gestelde reglement voor de opiumpacht in de residentièn- Banka en Palembang, voor zoover dat bij de ordonnantie van 24 September 1856 (Staatsblad Il! 59) op Billiton van toepassing is verklaard, zooals dat reglement sedert is gewijzigd en aangevuld, komen mede in aanmerking bij de beoordeeling of voor de eerste maal dan wel bij herhaling overtreding is gepleegd.

(8) Een verloop van meer dan tien jaren tusschen twee overtredingen ontneemt aan de eerste haar invloed op de mate van strafbaarheid van de volgende overtreding.

Artikel 19.

AUen, die tot het verkoopen of vervoeren van onwettig opium of tot het op eenigerlei andere wijze overtreden van de bepalingen dezer ordonnantie hebben last gegeven, daarbij belanghebbenden zijn, of die handelingen op eenige wijze, hoe ook genaamd, desbewust hebben bevorderd, worden gestraft met dezelfde- straffen, als in artikel 18 tegen den overtreder zijn bedreigd.

Artikel 20.

Ieder, die met het doel om een ander bloot te stellen aan een der straffen, welke bij deze ordonnantie zijn bepaald, onder diens goederen, in diens woning of op diens erf opium, overblijfselen van gerookt opium, eenige der andere in artikel 1 omschreven zaken, of

127

Sluiten