Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

135

thail bereid opium der Regie in de verpakking der Regie, tot eene maximum hoeveelheid in de vergunning uit te drukken, van eene verkoopplaats naar één of meer andere plaatsen, alle met naam te vermelden, en tot het bezitten daarvan op laatstbedoelde plaatsen en zulks onder mede in de vergunning te vermelden voorwaarden.

(3) Deze vergunningen worden verleend voor ten hoogste één jaar onder het voorbehoud, dat zij te allen tijde schriftelijk kunnen worden opgezegd. Bij het bezit of vervoer van regie-opium of overblijfselen daarvan moet de houder der vergunning deze toonen op eerste aanvrage van de Politie of de Douane.

(4) Het afgeven aan derden van opium der Eegie in de verpakking der Eegie tegen de prijzen, vastgesteld voor de opium-verkoopplaats, waar het is gekocht door de houders van de vergunningen, wordt niet als verkoop beschouwd.

(5) Aan kithouders en houders eener vergunning, als bedoeld in alinea 2 van dit artikel, is het vergund overblijfselen als bedoeld in § d van alinea 1 van dit artikel, te bezitten, te vervoeren of te doen vervoeren tot eene hoeveelheid, voor ieder hunnër door het Hoofd van gewestelijk bestuur vast te steUen.

Artikel 7.

Als opium, niet gekocht van de Begie, wordt beschouwd en behandeld :

a. opium in andere verpakking dan die, voor de Begie door den

Gouverneur-Generaal vastgesteld; 'b. opium, aangetroffen in de oorspronkelijke verpakking der Begie,

of eene daaraan gelijke, doch waarvan de onwettige herkomst is

bewezen.

Artikel 8.

Het is verboden:

a. uit overblijfselen van gerookt opium opnieuw opium te bereiden;

b. overblijfselen van gerookt opium te vervreemden anders dan aan de Regie.

Artikel 9.

(1) Het bezit, de eigendom en het vervoer van opium en van overblijfselen daarvan, ook al is dat opium of zijn die overblijfselen van de Regie afkomstig, zijn verboden;

Sluiten