Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

masin of het innemen van daarvandaan afkomstige of het lossen van daarvoor bestemde lading te ankeren:

a. voor zooveel Pontianak betreft in de Padangtikar-baai op de Koeboe, de Kleine Koeboe, de Poengoer en de Kleine Kapoeasrivier en voor den mond van laatstgenoemde;

b. voor zoover Sambas betreft op de Kleine en Groote Sambas-rivier en voor den mond van de laatste;

c. voor zooveel Bandjermasin betreft op de Barito-rivier en voor den mond daarvan.

(3) De verbodsbepalingen van de vorige alinea's van dit artikel zijn niet toepasselijk op vaartuigen, aan boord waarvan zich geen ander opium bevindt dan dat, hetwelk ten behoeve en voor rekening van het Gouvernement of op den voet van de daaromtrent bestaande of nader vast te steUen bepalingen, ten behoeve van particuliere apothekers of geneeskundigen wordt aangevoerd.

(4) De bepaling in de eerste alinea van'dit artikel en het verbod om ten anker te komen, zijn mede niet toepasseüjk in gevallen van zeeramp of nood ter beoordeeling van het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur.

Artikel 11.

De gezagvoerder, die met zijn vaartuig eene plaats binnen de residentiën Westerafdeeling van Borneo en Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo aandoet, is verplicht van het aan boord van zijn vaartuig aanwezig opium, voor zoover dat niet van de Begie afkomstig is, onverschillig of dit tot de lading behoort dan wel het eigendom is van de passagiers of opvarenden, melding te maken in den praaibrief of — indien ter plaatse van aankomst geen havenmeester gevestigd is — onverwijld na aankomst bij de hoogste plaatselijke -autoriteit aangifte te doen.

Artikel 12.

(1) Het opium, dat niet ten behoeve van of voor rekening van het Gouvernement of, op den voet van de daaromtrent bestaande of nader vast te stellen voorschriften, van particuliere apothekers of geneeskundigen wordt aangevoerd en niet afkomstig is van de Begie, wordt in de bij de laatste alinea van artikel 10 bedoelde gevallen, zóodra mogelijk en in andere gevallen binnen 24 uur na aankomst van bet vaartuig, onder bewaking van daartoe door het Hoofd van

Sluiten