Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140

(2) Pakhuishuur of andere dergelijke vergoeding is niet verschuldigd.

(3) Indien de emballage van het opium naar het oordeel van het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur te wenschen overlaat, wordt die voor rekening van den gezagvoerder hersteld of vervangen.

(4) Den gezagvoerder worden voor de bewaking waakloonen in rekening gebracht tot een door bedoeld Hoofd vast te stellen bedrag.

Artikel 16.

Het Hoofd van gewestelijk bestuur is bevoegd om, onder, zoo mogelijk in overleg met den Hoofdinspecteur, Chef van den dienst der Opiumregie, vast te stellen voorwaarden, de bepalingen van de artikelen 10, 12, 13 en 14 voor bepaalde schepen of reederijen geheel of gedeeltelijk buiten werking te stellen.

Artikel 17.

De verbodsbepalingen in deze ordonnantie gelden niet ten aanzien van den invoer, het vervoer, het bezit en den verkoop van opium door, ten behoeve van of van wege het Gouvernement, en zijn mede niet van toepassing op dienaren van het Gouvernement in hunne ambtelijke hoedanigheid.

Artikel 18.

(1) Overtreding van de bepalingen dezer ordonnantie wordt gestraft:

a. van de tweede alinea van artikel 3, van de derde alinea van artikel 6, of van de zevende en achtste alinea's van artikel 9: voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden met eene geldboete van één honderd gulden of gevangenisstraf van drie tot acht dagen en voor Inlanders en met dezen gelijkgestelden met ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van één maand tot drie maanden;

i. van artikel 4 met eene geldboete van vijf en twintig gulden voor elk verzuim;

c. van de derde alinea van artikel 5 met eene boete van tien tot honderd gulden en zulks boven en behalve de straffen op het houden van verboden pandhuizen gesteld;

d. van de eerste, tweede, vierde of vijfde alinea van artikel 5 met eene boete van tien tot honderd gulden;

Sluiten