Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

141

e. van artikel 11, van de tweede .alinea van artikel. 12 en van de eerste alinea van artikel 14 met eene geldboete van één duizend tot tien duizend gulden en verbeurte van het opium, welks aanwezigheid de overtreding deed begaan of hetwelk niet binnen den voorgeschreven termijn vervoerd is;

f. alle overige overtredingen der bij deze ordonnantie gemaakte be palingen, behalve met gevangenis, de eerste maal voor den tijd van één maand tot drie jaren, en bij herhaling voor den tijd van drie maanden tot vijf jaren:

indien de hoeveelheid opium, waarmede de overtreding is gegepleegd niet meer bedraagt dan honderd kati's met eene boete van één duizend tot tien duizend gulden;

indien evenbedoelde hoeveelheid meer dan honderd kati's bedraagt, met eene boete van één duizend tot tien duizend gulden voor de eerste honderd kati's en van honderd gulden voor elke kati meer.

(2) De gevangenisstraf sub ƒ der vorige alinea bedoeld, wordt mei opzicht tot Inlanders en met hen gelijkgestelde personen vervangen door dwangarbeid buiten den ketting voor gelijken duur.

(3) Voor de berekening van het beloop der boete, in de eerste alinea sub f bedoeld, wordt als grondslag aangenomen de hoeveelheid ruw opium van goede hoedanigheid, waarmede het aangehaalde, volgens de verklaring, bedoeld in de eerste alinea van artikel 21, wordt gelijkgesteld.

(4) Het aangehaald opium (daaronder begrepen de zaken, bedoeld in de tweede alinea van artikel 1) en de in § ƒ der eerste alinea van artikel 6 omschreven gereedschappen, waarmede in strijd met de bepalingen dezer ordonnantie is gehandeld, worden verbeurd verklaard.

(5) Voer- of vaartuigen en bespanningen door middel van welke in overtreding van de in deze ordonnantie voorkomende bepalingen is gehandeld, kunnen indien de rechter daartoe termen vindt, verbonden en executabel worden verklaard voor de betaling van de opgelegde boeten en van de kosten van de gerechtelijke vervolging.

(6) De in § ƒ der eerste alinea van dit artikel gestelde straffen zijn niet van toepassing:

a. op hen, die — in gevallen van eenvoudig bezit, verkoop of vervoer van opium tot eene hoeveelheid van niet meer dan twee kati's ruw of hetgeen daarmede wordt gelijkgesteld, of van de in § ƒ der eerste alinea van artikel 6 omschreven gereedschappen — in strijd met de bepalingen van deze ordonnantie, voor de eerste maal ter

Sluiten