Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

147

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

1907. ïo. 114. Invoering van de Opiumregie in de residentie Menado en het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDEELANDSCH-INDIE. Den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord: Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Saluut! doet te weten:

Dat Hij, uitvoering willende geven aan de Koninklijke machtiging tot invoering van de Opiumregie in de residentie Menado en het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden;

Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië;

Heeft goedgevonden en verstaan:

L In:

a. de residentie Menado;

b. het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden;

wordt het beheer van het opiummiddel rechtstreeks door het Gouvernement in handen genomen en gevoerd onder den naam van Opiumregie en zulks met ingang van 1 April 1907;

wordende voor die gewesten voorts met ingang van genoemden datum buiten werking gesteld:

a. de ordonnantie van 8 October 1872 (Staatsblad D? 170);

b. de voorwaarden voor de amfioenpacht in het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden, te Menado en in de afdeeling Gorontalo en Onderhoorige eilanden, gehecht aan de ordonnantie van 16 November 1857 (Staatsblad II' 105) met de aanvullingen en wijzigingen daarvan;

en verder de ordonnanties van:

c. 9 Januari 1898 (Staatsblad IP 17);

d. 9 Mei 1900 (Staatsblad DJ 149);

e. 7 April 1902 (Staatsblad 11' 164);

f. 24 Juni 1903 (Staatsblad II' 254);

g. artikel 6 van de ordonnantie van 6 November 1904 (Staatsblad II' 437);

Sluiten