Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148

■h. 17 Maart 1905 (Staatsblad IF 200);

c, d, f en h voor zoover betrekking hebbende op opium. II. Voor de Opiumregie in:

a. de residentie Menado;

b. het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden;

zijn van toepassing de' volgende: „BEPALINGEN voor de Opiumregie in de residentie Menado en het „gouvernement Celebes en Onderhoorigheden" (1).

Artikel 1.

(1) De invoer en de verkoop van opium, zoo bereid als onbereid, in de residentie Menado en het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden, anders dan door de Eegie, zijn verboden.

(2) Ten aanzien van het verbod in de vorige alinea worden met opium gelijkgesteld: morphine, praeparaten van opium, opiumhoudende of met opium vermengde vaste stoffen en vochten, zoogenaamde opiumpillen, opiumpoeders, anti-opiumpillen en anti-opiumpoeders en alle andere zaken van dien aard, welke morphine of opium bevatten, of daarmede vermengd zijn.

(3) Het verbod in de eerste alinea van dit artikel is niet toepasselijk op den invoer en den verkoop van opium voor geneeskundig gebruik op den voet van artikel 9 (2) dezer Bepalingen en geldt, voorzoover invoer betreft, mede niet voor het opium, bedoeld in in artikel 24.

(4) Het Hoofd van gewestelijk bestuur is bevoegd om, in overleg met den Hoofdinspecteur der Opiumregie, het verbod in de

(1) Bij artikel 1 der ordonnantie van 11 Februari 1909 (Staatsblad no. 130) wordt onder meer bepaald dat voor het van het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden afgescheiden en bij de residentie Timor en Onderhoorigheden ingedeeld gebied der voormalige afdeeling Bima van eerstgenoemd gewest, de voor dat gewest geldende regelingen betreffende den dienst der Opiumregie voorloopig van kracht blijven. Blijkens het besluit van 24 Juni 1909 no. 29 (Staatsblad no. 338) is op genoemde ordonnantie de Koninklijke goedkeuring verleend. Bij § II der Timor-Eegie-ordonnantie van 14 Februari 1910 (Staatsblad no. 148, vide bladz. 194) is bepaald dat voor de afdeeling Soembawa der residentie Timor en Onderhoorigheden op den voet van artikel 1 der hiervoren bedoelde ordonnantie van 11 Februari 1909 (Staatsblad no. 130) van kracht blijven de bepalingen van deze Celebes Regie-ordonnantie.

(2) Zie noot (*) bladz. 152.

Sluiten