Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154

Artikel 10a O-

(1) In het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden zijn het bezit, de eigendom en het vervoer van opium en van overblijfselen daarvan, ook al is dat opium of zijn die overblijfselen van de Begie afkomstig, verboden voor zoover betreft: a. de tijdelijke afdeeling Makasser in:

het district Balotji der tijdelijke onderafdeeling Pangkadjene; de districten Tjamba, Malawa, Tjenrana, Gantarang Matinggi, Laija, Tanralili en Soediang en de gedeelten der districten Maros en Toerikale-landen, gelegen ten Zuiden en Oosten van den grooten weg van Tjamba via Maros naar Makasser, alle welke genoemde districten gelegen zijn in de tijdelijke onderafdeeling Maros, de districten Borongloë, Patalasang, Borisallo, Manoedjoe en Parigi der tijdelijke onderafdeeling West-Goa; i. de tijdelijke afdeeling Bonthain in:

de geheele afdeeling met uitzondering van de afdeelingshoofdplaats Bonthain en de onderafdeelingshoofdplaatsen Sindjai en Benteng (tijdelijke onderafdeeling Saleier); c de tijdelijke afdeeling Boni in:

het gedeelte der tijdelijke onderafdeeling Boni, gelegen ten Westen van het scheidingsgebergte tusschen het stroomgebied der Walanaë- en Patiro-rivier (de districten Lamoeroe, Attang Lamoeroe en Beengo zoomede het onderdistrict Banoea Bankoenge van het district Ponre); het gedeelte der tijdelijke onderafdeeling Soppeng ten Zuiden van het district Lalambata en ten Westen der Walanaë-rivier (het district Patodjo en een gedeelte der districten Mario-ri-Wawo, Lili-ri-Adja en Lili-ri-Lao); het gedeelte der . tijdelijke onderafdeeling Boni-ri-Attang gelegen ten' Westen der hoogergenoemde waterscheiding (het district Kahoe met uitzondering van het onderdistrict Laboeadja, de districten Pitoe Bila Bila, Patempeng en Tjani zoomede het ten Westen der meergenoemde

(1) Dit artikel 10a is ingevoegd bij artikel 1 der ordonnantie van 22 December 1910 (Staatsblad no. 669), welke in werking is getreden op 1 Juli 1911 en waarvan artikel 2 luidt:

Ten tweede: De verdunningen tot het bezit en vervoer van opium uitsluitend voor eigen gebruik, bedoeld in alinea 1 van artikel 10a der ordonnantie van 12 Februari 1907 (Staatsblad no. 114), zooals deze is aangevuld ingevolge artikel 1 hiervoren, mogen alleen afgegeven worden aan hen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van de onderwerpelü'ke ordonnantie reeds ter plaatse gevestigd zyn en gereg-ld opium gebruiken.

Sluiten