Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

157

(2) Het is verboden de emballage te openen of bet opium over te pakken.

(3) Het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur kan afwijkingen toestaan van de bepalingen van dit artikel.

(4) Hij stelt, indien hij vergunning verleent tot het aan boord blijven van het opium, het vaartuig onder bewaking van daartoe door hem aan te wijzen ambtenaren.

Artikel 14.

(1) Het opium, dat krachtens het vorig artikel in eene bergplaats is opgeslagen, wordt weder geladen in het vaartuig, waarmede het is aangevoerd.

(2) Het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur kan om bijzondere redenen vergunnen, dat het opium in een ander vaartuig wordt geladen.

(3) Het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur bepaalt het tijdstip der inlading in dier voege, dat het vertrek van het vaartuig niet wordt vertraagd.

(4) Het opium wordt aan boord zoodanig geborgen, dat men zich gemakkelijk van zijne aanwezigheid overtuigen kan.

Artikel 15.

(1) Het opium moet met het vaartuig, aan boord waarvan het blijft krachtens de in het laatste lid van artikel 13 bedoelde vergunning, of waarin het krachtens artikel 14 is geladen, binnen een door het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur te bepalen termijn worden vervoerd.

(2) Het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur kan het opium aan boord doen bewaken tot het vaartuig vertrekt of tot een ander door hem te bepalen tijdstip.

Artikel 16.

(1) De kosten van de lossing, van het vervoer naar de bergplaatsen en van daar naar boord, en van de inlading komen voor rekening van den gezagvoerder.

(2) Pakhuishuur of andere dergelijke vergoeding is niet verschuldigd.

Sluiten