Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

164

(8) Wanneer het, naar het oordeel van het Hoofd van gewestelijk

bestuur, niet twijfelachtig is, dat de verbeurdverklaring van eenige partij aangehaald opium door den rechter zal worden uitgesproken, zoomede indien de eigenaren van het aangehaald opium, daaronder begrepen de zaken bedoeld in de tweede alinea van artikel 1, niet bekend zijn of uit anderen hoofde geene strafvervolging wegens overtreding kan worden ingesteld, geschiedt de uitkeering op de wijze als bij de vorige alinea's is aangegeven, binnen acht dagen na ontvangst der in de eerste alinea van artikel 22 bedoelde verklaring van den Directeur van de fabriek der Opiumregie of den Scheikundige bij die fabriek.

Artikel 24.

Opium ingekocht bij een der verkoopplaatsen van de Opiumregie buiten de residentie Menado en het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden wordt ten aanzien van de bepalingen dezer ordonnantie gelijkgesteld met opium gekocht bij een der binnen die gewesten gelegen verkoopplaatsen.

Overgangsbepaling. Artikel 25.

(Over opium, hetwelk bezeten werd bij de inwerkingtreding der

ordonnantie; is vervallen door verloop van tijd). III. Deze ordonnantie treedt in werking op den lcn April 1907 en kan worden aangehaald als de „Celebes Regie-ordonnantie".

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië geplaatst en, voor zooveel noodig, in de Inlandsche en Chineesche talen aangeplakt worden.

Gelast en beveelt voorts, dat alle hooge en lage Colleges en Ambtenaren, Officieren en Justicieren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen houden, zonder oogluiking of aanzien des persoons.

Gedaan te Buitenzorg, den 12den Februari 1907. J. B. VAN HEUTSZ. De Algemeene Secretaris, VAN EEES. Uitgegeven den achttienden Februari 1907. De Algemeene Secretaris, VAN EEES.

Sluiten