Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

167

zorgen, dat vóór aan de daarin aangeduide gebouwen, op eene zichtbare plaats, een houten bord wordt gesteld waarop, voor zoover betreft de kitten voor vrouwen, de woorden „opiumkit voor vrouwen" en voor zoover betreft de andere kitten, het woord „opiumkit", in de Nederlandsche, de plaatselijke of eene andere ter plaatse verstaan wordende Inlandsche en de Chineesche taal, duidelijk te lezen staan.

Artikel 5.

(1) Jongelieden, van wie men niet met genoegzame zekerheid weet, dat zij den leeftijd van achttien jaren bereikt hebben, zoomede gewapende of beschonken lieden, worden in de kitten — onverschillig voor mannen of voor vrouwen — niet toegelaten. In de kitten voor vrouwen worden geen mannen en in de andere kitten geen vrouwen toegelaten.

(2) Dobbel- of andere spelen, hoe ook genaamd, zijn daarin verboden.

(3) Evenzoo is het aan een ieder verboden in een opiumkit of hare aanhoorigheden goederen tegen gereed geld in pand te nemen of te koopen.

(4) Het Hoofd van gewestelijk bestuur bepaalt, in overleg met .den Hoofdinspecteur der Opiumregie, voor elke kit gedurende welke uren zij voor het pubhek toegankelijk mag worden gesteld, met dien verstande, dat de kitten in elk geval van elf uur des avonds tot half zes uur des ochtends gesloten zullen zijn.

(5) De kithouder is strafbaar, indien handelingen worden gepleegd in strijd met de le, de 2e of de 4e alinea van dit artikel of indien hij de bezoekers van de kit op eenigerlei wijze van opium voorziet of doet voorzien, ook al draagt deze handeling niet het karakter van verkoop, dan wel indien hij toelaat, dat de bezoekers elkander in de kit op eenigerlei wijze opium afstaan.

Artikel 6.

(1) Behalve in de gevaUen, bedoeld bij de artikelen 9 (*), 12, 13 en 14 en behoudens het bepaalde bij artikel 18 dezer Bepalingen, is het aan niemand, wie het ook zij, geoorloofd in eigendom of in voorraad te hebben, te bezitten of te vervoeren: a. ruw opium;

i. bereid opium, dat niet is gekocht bij een der verkoopplaatsen van de Eegie;

(1) Zie noot (]) blz. 169.

Sluiten