Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

175

ruw of hetgeen daarmede wordt gelijkgesteld, of van de in § ƒ der eerste alinea van artikel 6 omschreven gereedschappen — in strijd met de bepalingen van deze ordonnantie, anders dan voor de eerste maal ter zake in overtreding worden bevonden. In die gevallen worden de overtreders, behalve met verbeurdverklaring van het aangehaalde opium en der aangehaalde gereedschappen, gestraft:

Europeanen en met dezen gelijkgestelden met eene geldboete van één honderd gulden of gevangenisstraf van acht dagen;

Inlanders en met dezen gelijkgestelden met ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van drie maanden.

(7) Veroordeelingen, uitgesproken krachtens de onderstaande buiten werking gestelde bepalingen:

a. „Voorwaarden voor de amfioenpacht' te Amboina", gehecht aan de ordonnantie van 16 November 1857 (Staatsblad DJ 105), zooals die voorwaarden sedert zijn gewijzigd en aangevuld,

b. „Eeglement voor de pacht van het recht tot den verkoop van opium in het klein", in die gedeelten van de assistent-residentie Banda, waar bedoeld recht door het Nederlandsch-Indisch Gouvernement in pacht wordt afgestaan, vastgesteld bij artikel 2 der ordonnantie van 16 Augustus 1876 (Staatsblad DJ 210), zooals dat reglement sedert is gewijzigd en aangevuld en bij artikel 3 der ordonnantie van 11 Januari 1902 (Staatsblad W 22) van toepassing is verklaard voor de opiumpacht in de onderafdeelingen Waroe en Ceramlaoet en Goram,

c. „Bepalingen ten aanzien van den invoer, het bezit, het vervoer en den verkoop, alsmede van den aanvoer van opium in die gedeelten van de residentie Amboina, waar het recht tot den verkoop van opium in het klein niet wordt verpacht", vastgesteld bij de ordonnantie van 2 Maart 1893 (Staatsblad 11? 70),

d. „Eeglement voor de pacht van het recht tot den verkoop van opium in het klein in de residentie Amboina", vastgesteld bij artikel 1 der ordonnantie van 12 September 1902 (Staatsblad II? 347),

komen mede in aanmerking bij de beoordeeling of voor de eerste maal dan wel bij herhaling overtreding is gepleegd.

(8) Een verloop van meer dan tien jaren tusschen twee overtredingen ontneemt aan de eerste haar invloed op de mate van strafbaarheid van de volgende overtreding.

Sluiten