Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3) Het geldswaardig bedrag van het aangehaalde, dat kati ruw opium berekend tegen twintig gulden, wordt uit 'sLands kas uitgekeerd en verdeeld op de wijze als bij artikel 12 is voorgeschreven. Deze uitkeering blijft achterwege, indien de uit te keeren gelden minder zouden bedragen dan één gulden.

(4) Al wat op grond van deze ordonnantie wordt verbeurd verklaard, met uitzondering van waardelooze gereedschappen en verpakkingsmiddelen, welke dadelijk vernietigd worden, wordt onder het ambtszegel van het Hoofd van plaatselijk bestuur opgezonden naar de fabriek der Opiumregie, en daar, voor zoover het voor 's Lands dienst bruikbaar wordt bevonden, ingenomen bij de boeken en overigens vernietigd. Op gelijke wijze wordt gehandeld met opium en gereedschappen, waarvan de eigenaren niet bekend zijn of ten opzichte waarvan uit anderen hoofde geen strafvervolging wegens overtreding kan worden ingesteld.

Artikel 11.

(1) Alle overtredingen der bij deze ordonnantie gemaakte bepalingen, waarop geen bijzondere straffen zijn gesteld, worden — behalve met gevangenis, de eerste maal voor den tijd van één maand tot. d r i e j a r e n, en bij herhaling voor den tijd van drie maanden tot v ij f jaren, — gestraft:

indien de hoeveelheid opium, waarmede de overtreding is gepleegd, niet meer bedraagt dan honderd kati's, met eene boete van één duizend tot tien duizend gulden;

indien evenbedoelde hoeveelheid meer dan honderd k a t i's bedraagt, met eene boete van één duizend tot tien duizend gulden, voor de eerste honderd k a t i's en van honderd gulden voor elke kati meer.

(2) De gevangenisstraf, in de vorige alinea bedoeld, wordt met opzicht tot Inlanders en met hen gelijkgestelde personen vervangen door dwangarbeid buiten den ketting voor gelijken duur.

(3) Voor de berekening van het beloop der boete wordt als grondslag aangenomen de hoeveelheid ruw opium van goede hoedanigheid, waarmede het aangehaalde, volgens de verklaring, bedoeld in de eerste alinea van artikel 10, wordt gelijkgesteld.

(4) Het aangehaald opium (daaronder begrepen de zaken, bedoeld in de tweede alinea van artikel 1) en de in § f der eerste alinea van artikel 6 omschreven gereedschappen, waarmede in strijd met

186

Sluiten