Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelast en beveelt voorts, dat alle hooge en lage Colleges en Ambtenaren, Officieren en Justicieren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen houden, zonder oogluiking of aanzien des persoons.

Gedaan te Buitenzorg, den 31Bten Maart 1888. 0, VAN KEES. De Algemeene Secretaris, GALLOIS.

Uitgegeven den zesden April 1888. De Algemeene Secretaris, GALLOIS.

Bij artikel 2 der ordonnantie van 5 September 1911 (Staatsblad n! 502) is verder bepaald als volgt:

Ten tweede: Voor het van de residentie Ternate en Onderhoorigheden afgescheiden en bij de residentie Amboina ingedeeld gebied der afdeeling West-Nieuw-Guinea blijven voorloopig van kracht de voor het Nederlandsch gedeelte van Nieuw-Guinea en daartoe behoorende eilanden geldende verbodsbepalingen ten aanzien van den invoer van opium aldaar, vastgesteld bij de ordonnantie van 31 Maart 1888 (Staatsblad W 67) zooals die is aangevuld bij de ordonnantie van 18 Mei 1889 (Staatsblad ΓΌ? 108);

en bij artikel 1 van de ordonnantie van 19 Juni 1913 (Staatsblad W 422):

Ten eerste: Na de opheffing van het gewest Zuid-Nieuw-Guinea en de toevoeging van het gebied daarvan aan de residentie Amboina (Staatsblad 1912 W 387 juncto Staatsblad 1913 II' 415) blijven voor bedoeld gebied voorloopig van kracht de voor het Nederlandsch gedeelte van Nieuw-Guinea en daartoe behoorende eilanden geldende verbodsbepalingen ten aanzien van den invoer van opium aldaar, vastgesteld bij de ordonnantie van 31 Maart 1888 (Staatsblad Il! 67), zooals die is aangevuld bij de ordonnantie van 18 Mei 1889 (Staatsblad W 108).

191

Sluiten