Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

197

Artikel 4.

De houders van de in artikel 3 bedoelde schriftelijke vergunningen zorgen, dat vóór aan de daarin aangeduide gebouwen otvpptip ainht.

bare plaats, een houten bord wordt gesteld waarop, voor zoover betreft de kitten voor vrouwen, de woorden „opiumkit voor vrouwen" en voor zoover betreft de andere kitten, het woord „opiumkit", in de Nederlandsche, de plaatselijke of eene andere ter plaatse verstaan wordende Inlandsche en de Chineesche taal, duidelijk te lezen staan.

Artikel 5.

(1) Jongelieden, van wie men niet met genoegzame zekerheid weet, dat zij den leeftijd van achttien jaren bereikt hebben, zoomede gewapende of beschonken heden, worden in de kitten — onverschillig voor mannen of voor vrouwen — niet toegelaten. In de kitten voor vrouwen worden geen mannen en in de andere kitten geen vrouwen toegelaten.

(2) Dobbel- of andere spelen, hoe ook genaamd, zijn daarin verboden.

(3) Evenzoo is het aan een ieder verboden in een opiumkit of hare aanhoorigheden goederen tegen gereed geld in pand te nemen of te koopen.

(4) Het Hoofd van gewestelijk bestuur bepaalt, in overleg met den Hoofdinspecteur der Opiumregie, voor elke kit gedurende welke uren zij voor het publiek toegankelijk mag worden gesteld, met dien verstande, dat de kitten in elk geval van elf uur des avonds tot half zes uur des ochtens gesloten zullen zijn.

(5) De kithouder is strafbaar, indien handelingen worden gepleegd in strijd met de lst% de 2*> of de 4de alinea van dit artike] of indien

hij de bezoekers van de kit op eenigerlei wijze van opium voorziet öf doet voorzien, ook al draagt deze handeling niet het karakter van ver-

*.oup, uan wei inaien nrj toelaat, dat de bezoekers elkander in de kit op eenigerlei wijze opium afstaan.

Artikel 6.

(1) Behalve in de gevallen, bedoeld bij de artikelen 9 12, 13

en 14 en hPhnnripnfi hot koroaHn 10 j ti i- .

„ „„„ „^jju.cj.u.c U1J aiiiAei jlo uezer uepaiiiigen is

(1) Zie noot (») blz. 199.

Sluiten