Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

209

de stipte naleving dezer de hand zullen houden, zonder oogluiking of aanzien des persoons.

Gedaan te Buitenzorg, den 14den Februari 1910. IDENBTJRG.

De Algemeene Secretaris, STAAL.

Uitgegeven den twee en twintigsten Februari 1910. De Algemeene Secretaris, STAAL.

(Besluit van den Gouverneur-Generaal van 14 Februari 1910 n? 19).

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDDÏ

1908. Jto. 199. Invoering van de opiumregie in de residentie Bali en Lombok, met uitzondering van de afdeeling Lombok.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVEENEUR-GENEBAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIË, Den Eaad van Nederlandsch-Indië gehoord: Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Saluut! doet te weten:

Dat Hij, uitvoering willende geven aan de Koninklijke machtiging tot invoering van de opiumregie in de residentie Bali en Lombok, met uitzondering van de afdeeling Lombok;

Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het Eeglement op het beleid der Begeering van Nederlandsch-Indië, zoomede op het Koninklijk besluit van 18 Juni 1907 11' 75 (Staatsblad n' 341);

Heeft goedgevonden en verstaan:

I. In de residentie Bali en Lombok, met uitzondering van de afdeeling Lombok (1), wordt het beheer van het opiummiddel rechtstreeks door het gouvernement in handen genomen en gevoerd onder den naam van opiumregie en zulks met ingang van 1 April 1908;

(1) Voor -de afdeeling Lombok, zie blz. 227.

Bepalingen. 14

Sluiten