Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in alinea 5 van dit artikel én in de vierde alinea sub b van artikel 9a;

f. gereedschappen, die in den regel uitsluitend gebezigd worden tot of het kenmerk dragen van te zijn gebezigd voor het bereiden van opium.

(2) Nochtans zijn zij, die voorzien zijn van een door het hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk verleende vergunning, bevoegd tot het vervoeren of doen vervoeren van meer dan één thail bereid opium der regie in de verpakking der regie, tot eene maximum hoeveelheid, in de vergunning uit te drukken, van een verkoopplaats naar een of meer andere plaatsen, alle met naam te vermelden, en tot het bezitten daarvan op laatstbedoelde plaatsen en zulks onder mede in de vergunning te vermelden voorwaarden.

(3) Deze vergunningen worden verleend voor ten hoogste één jaar onder het voorbehoud, dat zij te alleen tijde door het hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk kunnen worden opgezegd.

(4) Het afgeven aan derden van opium der regie in de verpakking der regie tegen de prijzen, vastgesteld voor de opiumverkoopplaats, waar het is gekocht, door de houders van de vergunningen, wordt niet als verkoop beschouwd.

(5) Aan kithouders is het vergund regie-djitjing te bezitten tot eene hoeveelheid voor elke kit door het Hoofd van gewestelijk bestuur vast te stellen.

Artikel 7 (*).

Als opium, niet gekocht van de regie, wordt beschouwd en behandeld :

a. opium in eene andere verpakking dan die, voor de regie door den Gouverneur-Generaal of overeenkomstig de door Dezen te geven voorschriften vastgesteld;

b. opium, aangetroffen in de oorspronkelijke verpakking der regie, of eene daaraan gelijke, doch waarvan de onwettige herkomst is bewezen.

Artikel 8.

* Het is verboden:

a. uit overblijfselen van gerookt opium opnieuw opium te bereiden;

(1) Dit artikel is opgenomen zooals het luidt ingevolge artikel 1 der ordonnantie van 17 Juni 1915 (Staatsblad no. 412).

213

Sluiten