Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opium in de residentie Bali en Lombok, met uitzondering van de afdeeling Lombok, willende mogelijk maken;

Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het Eeglement op het beleid der Eegeering van Nederlandsch-Indië zoomede op het bepaalde sub a. van artikel 7 der Bali regie-ordonnantie (Staatsblad 1908 fl! 199), zooals dat wordt gelezen ingevolge de ordonnantie van heden (Staatsblad n; 412) en op artikel 2 van het besluit van 20 October 1914 II? 35 (Staatsblad H? 670);

Heeft goedgevonden en verstaan:

Artikel 1.

Gerekend van af den een en dertigsten dag na den datum, waarop ingevolge eene beschikking van den Hoofdinspecteur, Chef van den dienst der Opiumregie, bij de verkoopplaatsen der Eegie, gelegen in een verboden kring in de residentie Bali en Lombok, met uitzondering van de afdeeling Lombok, uitsluitend tubes worden verkrijgbaar gesteld, waarvan de inhoud in stede van door een getal door eene letter wordt aangegeven, is in dien verboden kring mede verboden het bezit van regie-opium verpakt in andere tubes.

Artikel 2.

Ongeopende en onbeschadigde tubes, bezeten in een verboden kring in de residentie Bali en Lombok, met uitzondering van de afdeeling Lombok, en gekocht bij een van de verkoopplaatsen der Opiumregie in Nederlandsch-Indië vóór den datum, waarop eene ten aanzien van dien kring genomen beschikking, als bedoeld in artikel 1, in werking treedt, kunnen gedurende dertig dagen na dien datum worden ingeruild tegen de ingevolge die beschikking bij de in bedoelden verboden kring gelegen verkoopplaatsen uitsluitend verkrijgbare tubes.

Artikel 3.

Deze ordonnantie treedt in werking op 1 September 1915.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze. in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië geplaatst en, voor zooveel noodig, in de Inlandsche en Chineesche talen aangeplakt worden.

Gelast en beveelt voorts, dat alle hooge en lage Colleges en Ambtenaren, Officieren en Justicieren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan

226

Sluiten