Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

229

é. zaken als bedoeld in de tweede alinea van artikel 1, welke niet kunnen worden aangemerkt als regie-opium, waaronder verstaan wordt bereid opium, gekocht van de Regie bij een der verkoopplaatsen in de afdeeling Lombok, of als regie-djitjing, waaronder verstaan worden overblijfselen van gerookt regie-opium;

d. meer dan de in de derde alinea van artikel 4 sub b bedoelde maximum hoeveelheid regie-opium;

e. meer dan de in de derde alinea van artikel 4 sub b bedoelde maximum hoeveelheid regie-djitjing;

f. gereedschappen, die in den regel uitsluitend gebezigd worden tot of het kenmerk dragen van te zijn gebezigd voor het bereiden van opium.

(2) Als opium niet gekocht van de Regie in de afdeeling Lombok wordt beschouwd en behandeld:

«. opium in andere verpakking dan die voor de Regie in genoemde

afdeeling door den Gouverneur-Generaal of overeenkomstig de

door Dezen te geven voorschriften vastgesteld; 6. opium aangetroffen in de oorspronkelijke verpakking der Regie

in de afdeeling Lombok, of eene daaraan gelijke, doch waarvan

de onwettige herkomst is bewezen.

Artikel 3.

Het is verboden:

a. uit overblijfselen van gerookt opium (djitjing) op nieuw opium te bereiden;

b. overblijfselen van gerookt opium te vervreemden, anders dan aan de regie.

Artikel 4 (»).

(1) In de afdeeling Lombok zijn het bezit, de eigendom en het vervoer van regie-opium en regie-djitjing verboden aan een ieder, met uitzondering van hen, die voorzien zijn van eene door of namens het Hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk verleende vergunning tot het bezit, vervoer en doen vervoeren van regie-opium uitsluitend voor eigen gebruik, zoomede van regie-djitjing.

(1) Dit artikel is Opgenomen zooals het luidt ingevolge § I sub B der ordonnantie van 20 Mei 1915 (Staatsblad no. 365).

Sluiten