Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4) Al wat op grond van deze ordonnantie wordt verbeurd verklaard, met uitzondering van waardelooze gereedschappen en verpakkingsmiddelen, welke dadelijk vernietigd worden, wordt onder het ambtszegel van het betrokken Hoofd van plaatselijk bestuur opgezonden naar de opiumfabriek, en daar, voor zoover het voor 's Lands dienst bruikbaar wordt bevonden, ingenomen bij de boeken en overigens vernietigd. Op gelijke wijze wordt gehandeld met opium en gereedschappen, waarvan de eigenaren niet bekend zijn of ten opzichte waarvan uit anderen hoofde geen strafvervolging wegens overtreding kan worden ingesteld.

Artikel 11.

(1) Behoudens het bepaalde bij artikel 12, worden alle overtredingen der bij deze ordonnantie gemaakte bepalingen, waarop geen bijzondere straffen zijn gesteld — behalve met gevangenis, de eerste maal voor den tijd van één maand tot drie jaren, en bij herhaling voor den tijd van drie maanden tot vijf jaren — gestraft:

indien de hoeveelheid opium, waarmede de overtreding is gepleegd, niet meer bedraagt dan honderd kati, met eene boete van één duizend tot tien duizend gulden;

indien evenbedoelde hoeveelheid meer dan honderd kati bedraagt met eene boete van één duizend tot tien duizend gulden voor de eerste honderd kati en van honderd gulden voor elke kati meer.

(2) De gevangenisstraf, in de vorige alinea bedoeld, wordt met opzicht tot Inlanders en met hen gelijkgestelde personen vervangen door dwangarbeid buiten den ketting voor gelijken duur.

(3) Voor de berekening van het beloop der boete wordt als grondslag aangenomen de hoeveelheid ruw opium van goede hoedanigheid, waarmede het aangehaalde, volgens de verklaring, bedoeld in de le alinea van artikel 10, wordt gelijkgesteld.

(4) Het aangehaald opium (daaronder begrepen de zaken, bedoeld in de 2e alinea van artikel 1) en de in § f der le alinea van artikel 2 omschreven gereedschappen, waarmede in strijd met de bepalingen dezer ordonnantie is gehandeld, worden verbeurd verklaard.

(5) Voer- of vaartuigen en bespanningen, door middel van welke in overtreding van de in deze ordonnantie voorkomende bepalingen is gehandeld, kunnen, indien de rechter daartoe termen vindt, verbonden

235

Sluiten