Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overgangsbepaling.

Artikel 15.

(Over opium, hetwelk bezeten werd bij de inwerkingtreding der ordonnantie; is vervallen door verloop van tijd).

III. Te bepalen, dat deze ordonnantie in werking treedt op 1 April 1897.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië geplaatst en, voor zooveel noodig, in de Inlandsche en Chineesche talen aangeplakt worden.

Gelast en beveelt voorts, dat alle hooge en lage Colleges en Ambtenaren, Officieren en Justicieren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen houden,'zonder oogluiking of aanzien des persoons.

Gedaan te Buitenzorg, den 9dcu Januari 1897. VAN DER WIJCK.

De Algemeene Secretaris, A. D. H. HEBINGA. Uitgegeven den veertienden Januari 1897. De Algemeene Secretaris, A. D. H. HEEINGA.

VEEKBIJGBAABSTELLING UITSLUITEND VAN TUBES WAARVAN DE INHOUD WOEDT AANGEGEVEN DOOR EEN IN DEN BODEM GESTEMPELDE LETTEB IN SOMMIGE GEDEELTEN VAN DE EESIDENTTE BALI EN LOMBOK.

EXTEACT uit het register der Besluiten van den Hoofdinspecteur, Chef van den dienst der Opiumregie.

No. 3438/B. Batavia, den 9den Juli 1915.

DE HOOFDINSPECTEUB, CHEF VAN DEN DIENST DËB OPIUMBEGIE.

Gelet op artikel 2 alinea 6 van de Bepalingen omtrent de verpakking van opium door de Begie en omtrent den verkoop daarvan in het gebied der Opiumregie, vastgesteld bij artikel 1 van het Gouvernementsbesluit van 9 Januari 1913 Il! 3 (Staatsblad II' 13), zooals die Bepalingen zijn gewijzigd en aangevuld, laatstelijk bij dat van 20

239

Sluiten