Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Door verschillende omstandigheden ben ik in den loop der jaren bezitter geworden van vele gegevens, betreffende de oudere generatiën der familie tak. Al deze zaken, meest in handschrft, zijn in dossiers geschift en in een lijvige portefeuille samen gebracht. Nu ware deze laatste, vooraf aangevuld met hetgeen oudere leden der familie mij mondeling mededeelden, te deponeeren in de bekende verzamelingen van het „Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen".

Ik vrees evenwel, dat dan weinigen de vergeelde paperassen zouden inzien, nog minder de geschiedenis der familie daaruit construfieren.

Dit nu schijnt mij jammer; immers geldt het hier een geslacht dat niet alleen eene eigen geschiedenis bezit, doch daarenboven meer dan één verdienstelijk man aan land en gewest leverde.

Ondenkbaar schijnt het mij dat afstammelingens der Tak's, tot welke familie overigens behoorend, volkomen onverschillig zouden zijn voor het doen en laten hunner voorouders en verwanten.

Zoo rijpte de gedachte en daarmede de lust, de vergaarde materie in boekvorm vast te leggen, en ze in dit kleed den meerderjarigen descendenten der familie aan te bieden.

Geene conventioneele genëalogie dus; doch biografisch schetswerk op genëalogischen grondslag.

Van nog levende personen zullen uit den aard der zaak gewoonlijk slechts korte en zakelijke mededeelingen worden gegeven.

Bij de aanbieding dezer pennevrucht zij hier openlijk dank ' gebracht, allereerst aan het lid der familie, dat edelmoediglijk de aan de uitgaaf van dit werkje verbonden kosten voor zijne

Sluiten