Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Naam. In nagenoeg alle provinciën van ons land worden familiën

van den naam Tak, ook Tack, Tackx, aangetroffen.

Zij hebben gewoonlijk slechts den naam gemeen en staan verder tot elkaar niet in het minste verband.

In sommige provinciën komen zelfs meerdere familiën Tak voor (Holland, Zeeland), waarvan niettemin de geheel verschillende herkomst en afstamming is aan te toonen (v.g. 1. bladz. 28).

Wordt derhalve de naam Tak vrij algemeen gevoerd, moeilijk is het, de oorzaak op te sporen, waarom hij door zoovelen is aangenomen.

Geen oudheidkenner kon mij hieromtrent inlichten, terwijl evenmin over naams-afleiding handelende werken (J. Winkler, „De Nederlandsche geslachtsnamen", Van Lennep en Ter Gouw, „De uithangteekens") licht ontsteken; tenzij men mocht meenen, dat het oude Vlaamsche gebruik, aan herbergen een groenen tak uit te steken, wanneer daar een begrafenis-maal stond gehouden te worden, aanleiding gaf tot het voeren van den naam Tak.

Wapen. Ook het door de hier te behandelen familie van oudsher gebezigde zegel (wapen) brengt ons weinig verder, al kan het als „half-sprekend", J) worden beschouwd.

Het vertoont op een zilveren schild een rood hart, rustende op twee schuingekruiste blauwe pijlen, de punten omlaag, en drie groengesteelde en gebladerde roode rozen op een groenen stengel (tak), oprijzende uit het hart.

a) Zie Supplém. a 1'Armor. Génér. en Ned. Patric, jaarg. 1911, waar de stamreeks-TAK is opgenomen.

Sluiten