Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

Generatie III. b. overleden te Middelburg 10 April 1784, huwde 19 Mei 1760 Cornelis Visser, geb. te Goes.

Uit dit huwelijk eene dochter, van wie familiën flippo en de Jonge stammen.

Generatie lil. bb. Servaas Tak, hierboven sub 3 genoemd, stamhouder van zijn geslacht, wérd te Hoeven geboren en, evenals zijne broeders en zusters, aldaar Protestantsch gedoopt, achtereenvolgens op 10 en 16 Nov. 1727 (doopgetuigen jacobus van den broeck en janneken Faassen van 't Geloof), overl. Middelburg 29 Maart 1807.

Hij verwisselde de vaderlijke brouwersriek voor ganzepen en plak en werd schoolmeester.

Hoe en waar hij zich voor dit ambt bekwaamde, is mij niet gebleken.

Alleen vinden wij in de resolutie van den Raad van State van 13 Maart 1759 vermeld, dat een verzoekschrift is ingekomen van Servaas Tak, om begunstigd te worden met de door. het overlijden van Joh. Rombouts opengevallen schoolmeestersplaats „te St. Baafs onder Eede", aan welk ambt tevens het voorzangers-, kosters- en klokluidersschap verbonden was. De Raad besloot, requestrant ten overstaan van een paar gecomteerden uit zijn midden te doen examineeren door den predikant van Staveren, ten einde zich omtrent zijne bekwaamheden te doen voorlichten.

Men mag derhalve aannemen, dat het onderzoek en de benoeming een ernstig karakter droegen, en het ambt niet lichtvaardig aan een gunsteling werd vergeven, zooals in den ouden tijd maar al te veel geschiedde.

De candidaat werd voldoende bekwaam bevonden en bij 's Raads resolutie van 19 Maart 1759, „gelezen de attestatie van Ds. van Staveren", werd besloten, „hem (Tak) tot het verzochte ambt te benoemen". Was hij, tengevolge hiervan, te Eede reeds een man van eenig aanzien geworden, dit werd nog ten zeerste versterkt door zijne benoeming tot „Hoofdman" aldaar, alsmede tot „Schepen in 't Collegie van Middelburg (Vlaanderen)."

Sluiten