Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

Generatie iv.w. „de Perzoon van PlETER ROETERT TAK, geboortig van d'Eede in Staats Vlaanderen" na het doen van den gebruikelijken eed tot „Burger en Poorter dezer Stad" werd aangenomen. Hij was toen dus 25 jaar oud.

Een halfjaar later, op den ien Januari 1794, wordt hij deelgenoot in de zaak van P. DE LlGNY, die in de Langeviele te Middelburg een bloeienden handel (grossierderij en gesloten winkel) in laken en linnen dreef.

De oudste vennoot zond naar aanleiding hiervan eene gedrukte circulaire aan zijne afnemers van den volgenden inhoud :

„Hebbe d'eer UEd. hiermede te berichten, dat P. R. Tak bij „mij in mijne Negotie is toegetreden. De Affaires bevoorens „onder mijn Naam gedaan, zullen van nu voortaan onder de „firma van de Ligny & Comp. continuéeren, gelijk als ook alle „nog openstaande Rekeningen onder deeze firma zullen worden „geliquideerd. Ben UEd. zeer verpligt voor het vertrouwen en „de vriendschap waarmede UEd. mij hebben vereerd, en vertrouwe, daarmede wel zullen gelieven te continuéeren.

„Verzoeke van onderstaande Handteekeningen nota te nemen, „en te gelooven dat ik onder toewensing der keuze van 's Hemels „zegeningen in dit Nieuwbegonnen Jaar, de eer hebbe van met „achting te zijn

UEd. Dw. Dienaar P. de Ligny.

„P. de Ligny

„zal onderteekenen (volgt handteekening). „P. R. Tak

„zal onderteekenen (volgt handteekening)."

Hiermede werd de grondslag gelegd voor het groote fortuin dat Pieter Roetert voor zich en zijne nazaten zou bijeengaren.

TAK bleek koopman in hart en nieren, met een scherpen blik op zaken, in het bezit van wat men „flair" noemt.

Onvermoeid arbeidde hij; om vier uur in den morgen kon men hem aan zijn lessenaar vinden en 's avonds laat vond men

Sluiten