Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

GeneratielV. er hem nog — tenminste wanneer hij niet voor zaken op reis. was in binnen- of buitenland.

Ook zijne vrouw, de sterke DlNA antoinetta, gaf hare krachten aan „de zaak", door het bijhouden der boeken, en later eveneens de zoons servaas, Pieter en elias.

Waar zóó gearbeid werd, kon het succes niet uitblijven; gestadig groeide het vaderlijke vermogen.

Toch had, in den moeilijken Franschen tijd ook Tak zijn tegenspoed gekend. Volgens zijn eigen zeggen tegen een zijner kleinzoons waren er oogenblikken geweest dat hij geen tien gulden in huis had: „Jongentje, jongentje, de menschen hadden eens moeten weten dat PlETER ROETERT toen onder nul is geweest, dan hadden ze hem zeker zooveel crediet niet gegeven!"

Neen, de menschen wisten niet beter of Tak was, zelfs in zijn slechtste jaren, een gegoed en solied man en de achterdochtige Fransche douaniers, die zijne balen kwamen doorsnuffelen, speurend naar Engelsche goederen, dachten daarenboven dat hij wars was van smokkelarij.

Doch de kleine, pokdalige man, nooit zonder zijn onmisbaar pijpje, zag de Fransche „broeders" niet zonder hartkloppingen binnenkomen; want achter het huis lag een groot magazijn, tot den nok gevuld met Engelsch laken en andere contrabande .. .

Wanneer dan de „broeders" eindelijk verdwenen, de voordeur uit, de Langeviele in, ten einde elders hunne visitatiën te vervolgen, ademde PlETER ROETERT weer ruimer.

In zijne slimme, grijsblauwe spleet-oogjes glunderde het even en hij zag zijn vrouw eens aan.... beiden wisten wel, wat daar juist aan hen voorbijgegaan wasl

Napoleon I kon Continentaal-stelsels uitdenken — PlETER Roetert, van ander economisch inzicht, paste zijn privaat vrijhandels-stelsel toe en voer daar wel bij.

Zijne immer aangroeiend handelsrelatiën dwongen hem, veel op reis te gaan, zoodat hij in het bijzonder de kaart van Zeeland terdege leerde kennen.

Het kon niet anders of hij zag alom weinig voorspoed,

Sluiten