Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

GeneratieIV. <w. Priestermeet, Bartelmeet, Smaalzij, Hollare en van Haaften en werd reeds in 1290 vermeld.

Oorspronkelijk eene bezitting der graven van Zeeland, kwam Poortvliet door verkoop en erfopvolging successievelijk in de geslachten Laurin, van Borssele, van Blois, de Bils en de Jonge van Ellemeet.'

Dit laatste verkocht in 1766 de heerlijkheid voor ƒ 28.000 aan leden der familiën Gaaswijk en de Jonge te Tholen, die haar aanzien aanmerkelijk verhoogden door het weder-aankoopen van vele der vervreemde rechten.

In weerwil van zijn groeienden rijkdom bleef Tak de eenvoudige, degelijke man van weleer; onverschillig voor zijn uiterlijk en voor 's werelds pronk en praal.

Zijne eerzucht kende slechts ééne richting: zaken doen, geld verdienen. In deze materiëele dingen ging hij op — voor wetenschap en kunst ontbrak hem de tijd!

Zijn gezin had weinig aan hem, dreef op de moeder. Ja, men zegt dat toen aan Tak de geboorte van een zijner jongste kinderen werd aangekondigd, hij lakoniek antwoordde, wel eens te komen kijken, „zoodra hij tijd had."

In den mensch Tak geraakte in den loop der jaren iets zoek.

Toch was hij een vriendelijk, gelijkmatig gehumeurd man, die zich door zijn snel aangroeiend gezin niet uit de goede stemming liet brengen, daarbij mild voor hulpbehoevenden.

Den ioen Mei 1800, dus op 32-jarigen leeftijd, trad hij te Sluis in het huwelijk met Dina Antoinetta Verme(i)re, geb. Aardenburg 22 April 1779, overl. Middelburg 10 Juli 1832, dochter van Adriaan Verme(i)re en Maria Boidin.

Hare vier kwartieren luidden: Verme(i)re, zonneville, Boidin, Sénéchal.

De familie vermere was een oud Aardenburgsch regeeringsgeslacht, daarbij vermogend, zoodat niet behoeft te worden betwijfeld of ook Dina Antoinetta bracht haren echtgenoot fortuin aaa.

I

Sluiten