Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

Generatie V. 16. apolonia antoinetta Tak, geboren 4 Februari 1822, overleden Middelburg 24 November 1822.

17. aarnout Tak, geboren 13 April 1825, overleden Middelburg 3 Mei 1825.

Keeren wij thans terug tot de drie zoons van Pieter Roetert Tak en Dina Antoinetta Verme(i)re: Servaas (zie sub 1), Adriaan (zie sub 4) en elias (zie sub 9), die elk stichter van een tak der familie werden.

Wij zullen deze drie takken achtereenvolgens tot in hunne jongste vertegenwoordigers uitwerken.

STAAK A (SERVAAS).

Generatie V. a. Servaas Tak, geb. Middelburg 16 Febr. 1801, overl. aldaar 11 Febr. 1883, bracht zijne jeugd- en jongelingsjaren te Middelburg door. Uit dezen tijd zijn geen bijzonderheden bewaard gebleven. Reeds vroeg kwam hij als oudste zoon in de bloeiende handelszaak zijns vaders, evenals later zijn jongere broeder Pieter (zie hiervóór generatie V, sub 13) en nog later Elias (generatie V, sub 9).

Intusschen wijdde servaas zich niet uitsluitend aan den handel, doch beoefende tevens zelfstandig het landbouwbedrijf; eigenlijk was hij meer oeconoom dan koopman.

Evenals zijn vader stak hij gaarne kapitaal in de bedijking van nieuwe polders. Zoo legde hij den „Spieringpolder" in NoordBeveland droog, „beboerde" dezen zelf gedurende twintig jaren, om hem daarna tegen goeden prijs aan eenige Gentsche heeren te verkoopen.

Merkwaardig is het, dat zijn jongste kleinzoon, Jan roeland tak, in 1907 dezen zelfden polder, doch voor een beduidend lagere som, weer inkocht (gener. VII. a. sub 4).

Zoowel in zijn uiterlijk, als in zijn levensopvatting bleef Servaas hoogst eenvoudig, schoon hij zeer vermogend was.

Sluiten