Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

67

Generatie VI. de „Nieuwe Gids" (vanaf 1886) is hierboven reeds gesproken.

Tak was toen nog volbloed liberaal en lid van de Amsterdamsche kiesvereeniging „Burgerplicht".

In het jaar der Grondwetsherziening (1887), na een mislukte poging tot democratiseering dier vereeniging, scheidden zich met Tak velen af en richtten in Januari 1888 te zijnen huize de radicale kiesvereeniging „Amsterdam" op, waarmede tevens de radicale partij was geboren.

In weerwil van zijn invloed bleef Tak zich op den achtergrond houden.

In de „Nieuwe Gids" gaf hij destijds eene uiteenzetting van het verschil tusschen radicaal en socialist, daarbij een strenge scheiding dier richtingen krachtig bepleitend.

Zijn pseudoniem, „van de Klei" liet hij varen, inmiddels zijne politieke overzichten in de „Nieuwe Gids" voortzettend.

Ook gaf hij in het tijdschrift „Mannen van Beteekenis" levensschetsen van Henry George, Liebknecht en Be bel, daarmede tevens zijn geleidelijk afglijden naar de uiterste linkerzijde markeerend.

In 1890 verhuisde hij naar het landelijke Bussum, zich rustig wijdend aan de studie van sociale onderwerpen. Zijne steeds krachtiger en meer doorwerkte artikelen in de „Nieuwe Gids" droegen hiervan de sporen.

Tegelijkertijd begon hij zich, schoon van huis uit geen gemakkelijk redenaar, te oefenen als inleider en debater op politieke vergaderingen. Dank zij zijn vasten wil, ontwikkelde hij zich op den duur tot een gezocht en bovenal slagvaardig spreker.

Terwijl zijne socialistische sympathieën groeiden, als het gevolg van studie en nadenken, keerde hij in 1893 te Amsterdam terug.

Hij nam er deel aan het volle, bonte leven der groote stad, werd als ') raadsverslaggever bovendien ingewijd in de stedelijke politiek, welke hij in snijdend-humoristische opstellen aan de kaak wist te stellen.

!) Van „de Telegraaf", v.g.1. bladz. 65.

Sluiten