Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volk, wat dan ? Dan antwoorden we, dit uit te maken of we met zulk een speciaal strafgericht te doen hebben, staat niet aan ons. Dit moet God dan officiéél bekend maken; eerst dan weet men het met beslistheid. En voorts, dan staat het niet aan ons persoonlijk om te beslissen hoe te handelen; de overheid is de daartoe van God aangestelde autoriteit.

Wat nu het Nieuwe Testament aangaat, staat reeds te voren vast, dat hier geen tegenstelling met het Oude Testament kan zijn. Christus erkent „Mozes en de profeten" telkens ten volle. Het Nieuwe Testament zelf verbiedt deze tegenstelling. Een in het bijzonder teruggaan tot Jezus zelf en tot zijn woorden, gelijk velen het wenschen, zal hier weinig baten. Het is een onjuiste en waardelooze methode, om te zeggen : we moeten in het Nieuwe Testament speciaal nagaan wat Jezus zelf heeft geleerd. Zijn leer toch is niet anders dan die der Apostelen en Evangelisten, aan wien Hij Zijn Geest had beloofd en geschonken, om hen in al de waarheid te leiden, en die hun zou indachtig maken alles, wat Hij hun gezegd had (Joh. 14:26.) Tolstoy zegt in een van zijn geschriften, dat we bij 't lezen der Evangeliën de woorden van Jezus nog met rood potlood moeten onderstrepen, ter onderscheiding van de woorden der Evangelisten. Dit is naar de voorstelling van Rothe, die van de Evangelisten wil terug gaan op Christus; alsof dit een onderscheid zou maken. Maar van Christus zelf weten we niets dan door die Evangelisten. Hoe zou er dan eenige meerdere betrouwbaarheid in deze methode kunnen schuilen? Neen, de bedoeling is klaarblijkelijk een andere bij Tolstoy c.s. Men vindt bij de Evangelisten en Apostelen uit den aard der zaak telkens uitspraken, die het dienstweigerings-principe stellig in gevaar brengen, ja weêrspreken. Nu wil men zich dekken met een direct beroep op Christus. Dat klinkt dan tevens bijzonder gewichtig. Zoo verwees een dienstweigeraar in ons vaderland in zijn bekende correspondentie over deze zaak met onze geëerbiedigde Vorstin, Hare Majesteit naar haar eigen woorden: Christ avant tout: Christus voor en boven alles. Christus zou dan de

dienstweigering in beginsel hebben geleeraard, derhalve

Nu zou zulk een onderscheiding en tegenstelling tusschen Christus en de Evangelisten en Apostelen alleen dan schijn van zin kunnen hebben, indien men dan Christus als boven hen met gezag bekleed zou erkennen, of liever indien men Christus erkende als den eigen Zoon van God. Maar op dat punt zullen de meeste dienstweigeraars wel „te licht" bevonden worden. Want Christus is voor hen meestal niet anders dan een hoog staand persoon* maar naast anderen. En indien ze Hem als God erkennen, dan kan er wêer geen tegenspraak zijn tusschen Zijn leer en die zijner Apostelen en Evangelisten; want Hij had hun Zijn Geest beloofd en geschonken. Maar genoeg; er is dan ook geen tegenstelling, noch Christus zelf, noch Christus' apostelen hebben

Sluiten