Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

è> <S

electrischen stroom te leiden. Toevallig echter stond bij WERKSPOOR een groote Dieselmotor

van 300 effect. Pk. gereed voor de verzending naar Willemsoord. Deze kon zonder veel moeite

geschikt gemaakt worden voor directe koppeling aan een te maken pomp en de geheele groep kon

op den zeedijk worden geplaatst. Met dit voorstel van WERKSPOOR ging de meergenoemde Hoofds

ingenieur accoord en ook het Departement van Marine (aan wien de motor eigenlijk behoorde) gaf per

telegram van 10 Maart toestemming voor bovenbedoeld gebruik van den motor. Aangenomen werd om i> .... i . s

de geheele installatie in 4 weken bedrijfsvaardig op te leveren op den dijk bij de Van Ewijcksluis.

Een groote pomp voor 300 M3 water per min. bij 1 meter opvoerhoogte, met een persbuiswijdte van 1 M. 50, werd door WERKSPOOR ontworpen en door de „Werf Conrad" in korten tijd vervaardigd. Deze pomp had, in tegenstelling met de Waterlandsche pompen, tweezijdige instrooming doch was overigens op dezelfde wijze geconstrueerd.

Aan Gonnermann & Co. te Haarlem werd de levering opgedragen van de reusachtige, ongeveer 50 M. lange zuig, en persleidingen voor deze pomp welke in den bepaalden, zeer korten tijd van 10 dagen werden afgeleverd.

Met het aanbrengen der fundeeringen, die voor deze machinerie van bijzondere zwaarte moesten zijn, werd terstond een aanvang gemaakt. Een groot aantal palen moest ingeheid worden, om den zwaren motor te dragen en te verhoeden dat de trillingen een schadelijken invloed zouden hebben op het dijklichaam.

Intusschen werd de motor van een vliegwiel van kleinere afmetingen voorzien en door de

16

Sluiten