Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

i .. xx/FRKSPOOR in ziin geheel op een schuit geladen om naar de plaats van

„ps.etag V^mMst _ ^ mogelijk bIj de ge,e«d gemaakte fundatie worde»

rl",e» d™ Xnbeid bestond om me, «en vaartuig van die afmedngen direc, in he. gebracht en daar er geen gc g loopende boezemkanaal

.„s^de gehied ,e home moert e £ ~£ lan, den^p ^ ^ ^

Zhrr Mhl «e^'rtevig o„de,he,d. * pieren i„ he, overstemd. la»d urtrtahem£ Tfc pag 19) e„ de dwarsscheeps op de schui, s.aaude mo.o, werd opgebeld «» op ^»Mk» tilZ * aa» beide einden op de eerstgenoemde balken steunden. Daarna „erd de schu.t e onder i, gevaren en de motor behoedzaam op sleee» naar den dijk geschoven tot boven de ZHl waa, h,j vervolgens op neergelaten werd. Dat ^^^gf^ topzwaar werktuig, in de stormen waa, de maand April van du ,,,, ons

het eroo.s.e beleid en omzichtigheid konden worden uitgevoerd, hgt voo, de hand. B,j het voor „en eltr ke aanzerten va» de moto, bleek een vering van de fundament.» „og »o»dzak,l„k

t ziH» me» WO»' « «**• b«°" d» g*"le" m°'0t K 8k,e"' °P ST

k„Ppe„ de, pale» alle» onwrtkbaa, aan „,„ de bemaling «„ aanvang;

On 18 April, dus iets meer dan vijt weken na cte Desiem g, _ _

si»ds dfen dag w„,d, he, wa.e, me, ee» s.raal va» a»de,halve Me.e, dik.e i» zee g.spo.en. en „ach, en dag. gaan elke seco„de .usscbe» de 6000 en 7000 K.G. wate, over de» M

s

18

Sluiten