Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s ® Op den len Mei, 's avonds, werd, dank zij de met zooveel kracht ter hand genomen bemaling,

in Waterland het normale polderpeil bereikt. Slechts de ruïnes der huizen en de bruinige tint van

de eens zoo malsche weiden herinneren aan de ramp, die deze landstreek in Januari teisterde. Nu

blijven er echter in Waterland nog verscheidene dieper gelegen polders over, die thans meren vormen

in het drooggevallen gebied. Ook deze: de Broekermeer, Bylmermeer, Noordmeer enz., waarvan

het maaiveld tusschen 3 M. 50 en 4 M. 50 onder A.P. ligt, moeten nog van het water bevrijd

worden. De groote pompinstallatie van Monnikendam, die daar nu overbodig is, wordt thans

verplaatst naar de Broekermeer. De pomp zal dan loozen in kanalen die het water voeren naar het

Uitdamsche gemaal, dat dan met één of twee der drie pompgroepen zorgen zal voor de verdere

verwijdering naar zee. Voor de andere meren zijn nog twee centrifugaalpompen, elk voor een

opbrengst van 80 M3. water per minuut bij WERKSPOOR in aanbouw. Deze pompen zullen

eveneens electrisch worden aangedreven, de motoren hiervoor worden nog door de Gemeente

Amsterdam afgestaan.

Het mag verwacht worden, nu in Waterland zoo snel en voorspoedig het verlangde resultaat bereikt werd, dat alle polders vóór het einde van deze maand drooggelegd zullen zijn, zoodat ook dit jaar al dat kostelijke land, gedeeltelijk nog zijn vrucht kan dragen.

Als wij bedenken dat na de overstrooming van Februari 1825 de droogmaling tot Juli 1826 duurde, dan zien wij wat met moderne bemalingswerktuigen en energiek en snel handelen te bereiken is. Het behoeft geen betoog dat het thans verkregen resultaat alleen bereikt kon worden

(Si É

20

Sluiten