Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD

iet dan na lang aarzelen ben ik gezwicht voor het herhaald verzoek van de uitgevers tot samenstelling van een overzichtelijk, rijk geïllustreerd studieboek over de Geschiedenis van de Bouwkunst. De toezegging van de uitgevers, de uitvoering aan zeer hooge eischen te doen beantwoorden, was niet de aerinaste

der overwegingen, die mij tot de uitgave van dit werk deden besluiten.

Bij het samenstellen heb ik gemeend, niet uitsluitend archeologisch en geschiedkundig te werk te moeten gaan, maar dit boek zoo te moeten inrichten, dat nadruk wordt gelegd op datgene wat de student in de bouwkunst behoort te weten en dat, wat voor den bouwkundige in het algemeen nuttig en belangrijk is en bij kan dragen tot zijn algemeene ontwikkeling: een overzicht van de stijlleer van de architectonische vormen en in verband hiermede van de kunstnijverheid.

Terwille van het gewenschte groote aantal illustraties was het noodzakelijk juist die op archeologie en geschiedenis betrekking hebbend, op kleine schaal te teekenen, terwijl voor de afbeeldingen, van belang voor de practijk, gebruik is gemaakt van foto's op grooter schaal. Wat de teekeningen aangaat, deze zijn in penteekentechniek en met behulp van film zoo zorgvuldig mogelijk vervaardigd, zoodat, niettegenstaande de vaak kleine schaal de duidelijkheid niet geschaad wordt en toch aan het artistieke element een plaats is ingeruimd.

Wat den algemeenen opzet betreft is bij lederen stijl eerst land en volk. geschiedenis en kuituur behandeld; daarna zijn de belangrijkste monumenten besproken in verband met de kenmerkende architectonische en decoratieve details, terwijl tevens een overzicht van de bestaande architectuur is opgenomen. Bovendien, wat nieuw is voor onze literatuur op dit gebied, zijn kaarten ingevoerd, die een beter inzicht moeten geven in de verbreiding van de verschillende stijlen over de afzonderlijke landen.

Mijn hoofdstreven was, in een technisch goed uitgevoerd boek, een groot aantal afbeeldingen, waarvan het overgroote deel niet voorkomt in bestaande werken, en in de begeleidende text een duidelijk niet te uitvoerig overzicht te geven. In hoeverre ik hierin, met medewerking van de uitgevers, geslaagd ben, laat ik gaarne aan den welwillenden lezer over te beoordeelen. Amsterdam, Najaar 1920. t GODEFROY

Sluiten