Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. DE BOUWKUNST VAN DE NATUURVOLKEN.

E HEDENDAAGSCHE NATUURVOLKEREN STAAN, WAT HUN ontwikkeling betreft, op dezelfde hoogte als de voor-historische. Zoo kan men de kuituur van de Vuurlanders vergelijken met die van de volken uit de oudste steenperiode. En, hoewel de negers uit Centraal-Afrika reeds lang voor de

Europeanen een bepaalden ontwikkelingstrap moeten bereikt hebben (immers de oude Egyptenaren dreven reeds ruilhandel met hen) en nu ook al langen tijd met het gebruik van metalen bekend zijn, is hun kunst toch nog primitief, evenals hun werktuigen en wapens het zijn.

Het groote moderne wereldverkeer zal binnen afzienbaren tijd de kunst der natuurvolkeren doen verdwijnen. Wat we er nu van weten toont aan, dat de ontwikkeling der voor-historische volkeren belangrijker was en hun kunstproducten rijker versierd waren dan van de hedendaagsche natuurvolkeren, waarvan de ontwikkeling op een bepaald punt schijnt te zijn staan gebleven of wel moet beschouwd worden als een achteruitgang van een, lang geleden veel hoogeren beschavingstrap. Vooral bij de natuurvolken is goed te zien hoe de ontwikkeling van de bouwkunst van levenswijze en behoeften en het klimaat afhankelijk is. Vuurlanders, Australiƫrs, Boschjesmannen en Eskimo's, levend van jacht en vischvangst, hebben geen hoogere kuituur (zonder dat wat ze van ontwikkelde volkeren verkrijgen door ruilhandel) dan in het oude steentijdperk werd bereikt. De Amerikaansche Indianen, behalve jacht en vischvangst ook landbouw beoefenend, zijn, evenals b.v. de in paalwoningen levende Dayaks op Borneo, gelijk te stellen met de volkeren uit het jongste steentijdperk. 2. Van Bouwkunst in den eigenlijken zin des woords is bij de Australiƫrs geen sprake. Ze wonen in hutten van takken en holen, of hoogstens onder een plat dak op palen. Evenals alle natuurvolken versieren ze eerst zich zelf door tatoeeeren onder de huid. Deze tatoeeering is zeer karakteristiek. Het ornament, hoofdzakelijk geometrisch, is op hout ingekerfd. Ook mensch- en -dierfiguren komen voor, de dierfiguren weer karakteristiek voor het land, b.v. kangeroe's; ook in holen zijn primitieve muurschilderingen aangetroffen. Fig. 9. d.

Op even lagen trap staan de Boschjesmannen in Z.-Afrika, ook voorn.1. in holen levend, op de wanden

Fig. 9.

a. Teekening van een Boschjesman. (Naar Fntsch). c. Stofpatroon, dito. (Naar Owen lones).

b. Gevlochten stroo, van de Sandwicheilanden, en d. Australische steenteekening. (Naar Stokes).

a bed

~V---~- J

Sluiten