Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EGYPTISCHE BOUWKUNST.

31

ooaebracht. Tafereelen uit het daae- ••••••••••••

lijksch leven, jacht en vischvangst, maar ook, onder Assyrischen invloed, van veldtochten.veldslagen en vestingbelegering verschaffen ons de beste gegevens omtrent levenswijze, zeden en gewoonten en inrichting van huis en hof. Slechts uit deze wandschilderingen kennen we de inrichting van het Egyptische woonhuis. 4. De obelisk van Heliopolis stond voor een nu geheel verdwenen tempel. 35- Deze 20 M. hooge monolith schrijft men toe aan koning Sesurtesen I en is de oudst bekende gedenknaald.

De later geplaatste obelisken, b.v. te Lu x o r en te K a r n a k varieeren in hoogte tusschen de 1 en 33 M. De zoogenaamde naald van

Cleopatra te Londen is 21.6 M. hoog. De •*": obelisk is vierkant in doorsnede en eindigt, l Fig. 31. De Memmonbeelden bij Thebe, uit de •

steeds verjongend, in een korte pyramide. J • * ynastie.

Zelden is de punt afgerond, zooals b.v. bij den •»;•«■ im ■><:••••■•••■' >" ■,<*ï"^f,V,"*7

obelisk van Begig te Fayum. De vier een weinig convexe zijden zijn in vertikale richting bedekt met hieroglyphen, in den steen ingehouwen, en betrekking hebbend op de geschiedenis van den tempelbouw. Vaak ook staat de obelisk op een kubusvormig piëdestal. Obelisken zijn steeds naar andere landen vervoerd. De grootste bekende, te Rome, werd door de Romeinsche keizers vervoerd, is 33 M. hoog, terwijl het grondvlak 3 M. in het vierkant meet. Ook de in 1836 naar Parijs vervoerde obelisk van de Place de la Concorde, die 22 M. hoog is, heeft nog een grondvlak van 2.5 M. in het vierkant.

1. HET NIEUWE RIJK, 1600-1100.

De voornaamste bouwwerken uit het Nieuwe Rijk zijn de tempels. Op de beide oevers van den Nijl strekken zich de grootsche puinhoopen uit van het vroegere honderdpoortige Thebe op de plaats van de hedendaagsche dorpen Karnak en Luxor en vooral op de Oostzijde van de rivier. Ook te Edfu, Esne, Denderah, Medinet-Aboe en op P h i 1 a e zijn groote tempelruïnen bewaard gebleven. 30. De tempel is eigenlijk slechts een, wat plattegrond aangaat, vergroot Egyptisch woonhuis. Aangelegd op een plateau of boven het waterpeil uitstekend terras, overheerscht deze heilige bedevaartsplaats de omgeving geheel. De kern van het bouwwerk de cel la, of het Sanktuarium, ligt achterin, is laag en niet verlicht. Hierin is, gehuld in een geheimzinnig duister, de gestalte of het symbool geplaatst van den god, waaraan de tempel was gewijd. Tot dit

Sluiten