Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EGYPTISCHE BOUWKUNST.

43

van den koninklijken stichter. Boven het knop- j

Fig. 34. penkapiteel geplaatst, steekt de abacus bij de !

hoeken uit. Bij het open kapiteel echter springt j

de abacus terug, en is van beneden af onzicht- i

Fig. 44.1,12. baar, zoodat de architraaf vrij boven het kapiteel i schijnt te zweven.

4. Het hoofdgestel blijft bij alle kapiteelvormen i

■ Fig. 36. 8. hetzelfde en bestaat uit een architraaf en een i

hollijst met rolstaaf. De architraaf wordt ge- <

vormd door zware steenen balken, dikwijls meer i

dan 9 M. lang. De hollijst is de eenige door de j

Egyptenaren toegepaste kroonlijst, die ook in |

de kunstnijverheid als bekronend deel haar toe- i

passing vindt. Deze oudste vorm van kroonlijst is bij de Egyptenaren onveranderlijk vergeFig. 38. zeld van een rolstaaf. Waar de hollijst de muren bekroont, loopt deze rolstaaf op de hoeken der muren naar beneden. De versiering van deze, een krachtige schaduw werpende hollijst, bestaat uit vertikale strepen. Boven de ingangspoort aangebracht, bestaat de versiering iFig. 54. 12. uit een gevleugelde zonneschijf met Ureusslangen. In dit geval zijn zonnebol en slangen in reliëf aangebracht, de vleugels vlak geschilderd, en de overblijfende fond door vertikaal ge'"" "'■'••"««•"■««■«'riiiMiiin schilderde strepen opge-

Fig. 49. Tempel van Kalabsche.

Fig. 50.

Plan van den half-rotstempel te Girsché.

Plan van den grooten rotstempel te Abu-Simbel.

(Naar Gailhabaud).

vuld. In sommige gevallen is boven de hollijst nog een rij Ureusslangen aan- Fig. 55. gebracht in opgerichte Fig. 54. 11. houding. De rolstaaf is steeds zoo in kleuren versierd, dat het schijnt, alsof er een band omheen gewonden is. Fig. 54. 11.

Daar er geen dak werd gebouwd, vormen de steenen platen, waaruit de zolders bestaan, terrassen, die door de hollijst, met het holle profiel naar buiten gekeerd, schijnen omgeven te zijn door een borstwering.

Sluiten